Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án NCS.Phạm Thanh Tùng

Date: 31/10/2019Lượt xem: 281
THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: "Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng Vinatan trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu trên thực nghiệm và lâm sàng”

Mã số : 62720201        Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Nghiên cứu sinh : PHẠM THANH TÙNG     Khóa học: 1
Người hướng dẫn : 1. PGS.TS. TRƯƠNG VIỆT BÌNH 
                                    2. PGS.TS. NGUYỄN TRỌNG THÔNG
Cơ sở đào tạo: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Những kết luận mới của luận án: 

1. Viê
n nang cứng Vinatan là chế phẩm an toàn có nguồn gốc thảo dược : 

- Với liều tối đa có thể cho chuột uống 25.0g/kg ttc, gấp 34,72 lần liều tối đa dự định dùng trên người, viên nang cứng Vinatan không có biểu hiện độc tính cấp sau 7 ngày theo dõi, không có chuột chết trong 72 giờ sau uống thuốc do đó chưa xác định được LD50 của viên nang cứng Vinatan

  -  Viên nang cứng Vinatan không gây độc tính bán tr¬ường diễn trên chuột cống khi cho chuột uống liều 0,36g/kg/ngày và liều cao gấp 3 lần (1,080g /kg/ngày) trong 4 tuần liên tục. Theo dõi về tình trạng chung, cân nặng, chức năng tạo máu, chức năng gan, mức độ hủy hoại tế bào gan, chức năng thận và mô bệnh học gan, thận đều nằm trong giới hạn bình th¬ường, không có sự khác biệt so với lô chứng.

2. Viên nang cứng Vinatan có tác dụng điều chỉnh RLLPM trên mô hình nội sinh và ngoại sinh:

- Trên mô hình RLLPM ngoại sinh viên nang cứng Vinatan làm giảm các chỉ số LDL-C.  và làm tăng chỉ số HDL-C ở thời điểm sau 2 và 4 tuần uống thuốc, không làm giảm TG và TC, không làm tăng enzym gan AST, ALT

- Trên mô hình nội sinh viên Vinatan làm giảm nồng độ triglyceride, cholesterol toàn phần, và non-HDL-Cholesterol.

3.Viên nang cứng Vinatan có tác dụng điều chỉnh RLLPM trên lâm sàng:

-  Sau 60 ngày điều trị viên nang cứng Vinatan có tác dụng giảm 23.53% nồng độ CT, nồng độ TG giảm 23.85 %, LDL-C giảm 32.83%, và HDL-C tăng 11.82%.

- Hiệu quả điều trị theo YHHĐ ở nhóm dùng viên nang cứng Vinatan (nhóm A)  đạt hiệu quả tốt 58.0% và có hiệu quả chiếm 22.0 %, không hiệu quả 20.0%. 

Nhóm chứng lâm sàng dùng Simvastatin (nhóm B) đạt  hiệu quả tốt 56.0%, có hiệu quả 18.0%, không hiệu quả 26.0%.

- Viên nang cứng Vinatan cải thiện tốt triệu chứng cơ năng thể tỳ hư đàm thấp, hiệu quả điều trị tốt 62.0% có hiệu quả 22.0%, không hiệu quả 16.0%.

- Chưa thấy tác dụng không mong muốn trên lâm sàng và cận lâm sàng thể hiện qua các xét nghiệm huyết học và sinh hóa trước và sau điều trị thay đổi không có ý nghĩa thống kê p > 0.05.

Các kết quả của đề tài đã chứng minh được viên nang cứng Vinatan là thuốc thử nguồn gốc dược liệu có tính an toàn cao trên thực nghiệm và trên lâm sàng, có tác dụng tốt trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu.

 NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2  NGHIÊN CỨU SINH
 PGS.TS. Trương Việt Bình  PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông  Phạm Thanh Tùng


 SUMMARY INFORMATION NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

     Title of the project: "Study the safety and efficacy of Vinatan hard capsules in the treatment of dyslipidemic syndrome on experimental and clinical"

Code: 62720201                                        Major: Traditional medicine
PhD student: PHAM THANH TUNG         Course: 1
Supervisors :    1. Associate Professor: TRUONG VIET BINH
                              2. Associate Professor: NGUYEN TRONG THONG
Training institution: Vietnam Traditional Medicine and Pharmacy Academy

New conclusions of the thesis:

1. Vinatan hard capsules are medicinal ingredients with high safety:

- With the maximum dose can give mice 25.0g / kg ttc, 34.72 times the maximum dose intended to use Vinatan tablets on humans, there is no signs of acute toxicity after 7 days of observation, no mice died in 72 hours after taking the drug, LD50 of Vinatan capsule has not been determined

 - Vinatan capsules do not cause toxicity in rats when taking rats at the dose of 0.36g / kg / day and 3 times higher doses (1,080g / kg / day) for 4 consecutive weeks. Monitoring of general condition, weight, hematopoietic function, liver function, degree of liver cell destruction, renal function and histopathology of liver and kidney are within normal limits, without any different from the control lot.

2. Vinatan hard capsules have the effect of adjusting dyslipidemia syndrome on endogenous and exogenous models:

- On the model of external RLLPM, Vinatan students reduce LDL-C indicators. and increase HDL-C index after 2 and 4 weeks of taking drugs, do not reduce TG and TC, do not increase liver enzymes AST, ALT

- Vinatan student model reduces triglyceride, total cholesterol, and non-HDL-Cholesterol levels.

3. Vinatan hard capsule has the effect of adjusting clinical dyslipidemia syndrome :

- After 60 days, Vinatan hard capsule treatment has the effect of reducing 23.53% CT concentration, TG concentration decreases by 23.85%, LDL-C decreases by 32.83%, and HDL-C increases 11.82%.

- The effectiveness of treatment according to traditional medicine in the group using Vinatan capsules (group A) was 58.0% effective and 22.0% effective, 20.0% ineffective. Clinical control group using Simvastatin (group B) was 56.0% effective, 18.0% effective, 26.0% ineffective.

- Vinatan hard capsules improve the good symptoms of spleen and spleen, low effective treatment 62.0% effective 22.0%, ineffective 16.0%.

- There are no clinical and subclinical unwanted effects shown by hematological and biochemical tests before and after treatment that have no statistical significance p> 0.05.

The results of the study have proved that Vinatan hard capsules are medicinal reagents with high safety on experimental and clinical properties, have good effects in the treatment of dyslipidemia syndrome.

 Supervisors 1
Supervisors 2
 PhD student
 Associate Professor. Doctor
Truong Viet Binh 
 Associate Professor. Doctor
 Nguyen Trong Thong
 
Pham Thanh TungTải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây:  tóm tắt Tiếng Việt-đã chuyển đổi.pdf

Tải file tóm tắt Tiếng Anh tại đây:  tóm tắt Tiếng Anh-đã chuyển đổi.pdf

Tải file toàn văn Luận án tại đây: luận án-đã chuyển đổi.pdf

Tin liên quan:

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Thanh Tùng

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ y học cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tâm

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Văn Tâm

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án NCS. Nguyễn Văn Tâm

Lễ bảo vệ luân án Tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Trần Thị Hồng Ngãi

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Trần Thị Hồng Ngãi

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn