Quyết định ban hành quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Date: 26/10/2021Lượt xem: 2817
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 882/QĐ-HVYDHCTVN           Hà Nội, ngày 29  tháng 9  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo
của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14  ngày 19 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiế và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT- BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư 17/2021/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư 09/2017/TT - BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư 22/2017/TT - BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 481/NQ-HĐTHVYDHCTVN ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng trường Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí cho hoạt động xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Hành chính Tổng hợp, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, các Khoa, Bộ môn, Mô đun các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;      (Đã ký)
- Chủ tịch HĐT (để b/c)                                                                          
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Đăng Website, Evutm;
- Lưu VT, ĐTĐH, SĐH.
  Nguyễn Quốc Huy


Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Xem chi tiết tại đây: Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam.pdfTin liên quan:

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học

Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Châm cứu - Xoa bóp

Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Xoa bóp bấm huyệt

Khung chương trình đào tạo Định hướng Y học cổ truyền

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn