Date: 01/12/2017Lượt xem: 3539


1.Chức năng:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện;

2. Nhiệm vụ

          -Chủ trì xây dựng ngân hàng đề thi cho các loại hình đào tạo.

          -Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Sau đại học thực hiện các nhiệm vụ sau:

          +Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, quy trình,nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo, quy chế đào tạo và quản lý sinh viên.

          +Thanh tra các kỳ tuyển sinh và đánh giá việc thực hiện công tác tuyển sinh.

          +Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các Bộ môn trong Học viện.

          +Kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi cho các loại hình đào tạo.

          +Đánh giá công tác tổ chức thi, chấm thi, bảo vệ luận văn, luận án.

          -Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức và thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

          -Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đánh giá Học viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          -Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ, quy định về đào tạo sau khi được Giám đốc Học viện phê duyệt.

          -Chủ trì tổ chức, kiểm tra công tác đào tạo của các bộ môn.

          -Định kỳ xin ý kiến cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và các cơ quan, đơn vị sử dụng nhân lực do Học viện đào tạo về chất lượng đào tạo, giảng dạy và các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo.

          -Thực hiện công tác sơ kết, rút kinh nghiệm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác khảo thí.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng phòng, phó trưởng phòng:

1. Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng) Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo là Ủy viên Ban Thanh tra giáo dục,Hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh, Hội đồng phúc tra kết quả học tập, thi cử và một số Hội đồng khác do Giám đốc chỉ định.

2. Trưởng phòng( hoặc Phó trưởng phòng) được thừa lệnh Giám đốc ký tên và đóng dấu của Học viện vào một số công văn, giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan:

Lãnh đạo quản lý phòng Quản lý chất lượng

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn