Date: 14/12/2017Lượt xem: 25581

TS. Chu Văn Đức: Phụ trách bộ môn

1. Chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa trong Học viện, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa.

2. Nhiệm vụ
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học/học phần được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung, của Khoa, của Học viện;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học/học phần, biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu đào tạo và tài liệu tham khảo, chuyên khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Giám đốc Học viện giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Học viện;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ theo kế hoạch của Học viện và của Khoa, phù hợp với hướng phát triển chuyên môn của Bộ môn; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Học viện;

e) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, người lao động thuộc lĩnh vực chuyên môn. Gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy và nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên;

g) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các cá nhân trong Bộ môn. Tham gia đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ của Khoa và Học viện theo yêu cầu của Hội đồng trường, Giám đốc Học viện, Trưởng khoa;

h) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn;

i) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa quản lý Bộ môn;

k) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

         

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn