CHỨC NĂNG. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỌC VIỆN

Date: 13/12/2017Lượt xem: 12123


I. Vị trí pháp lý
Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập tại Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Học viện được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản do Hội đồng trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam quản trị theo quy định của pháp luật. Hội đồng trường giao quyền cho Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Học viện, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm cá nhân của viên chức, người lao động.

III. Chức năng
Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ đại học, sau đại học thuộc ngành y học cổ truyền, y khoa, dược học và các ngành khác thuộc khối ngành sức khỏe; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu phát triển thuốc, mỹ phẩm, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe; nghiên cứu bảo tồn, phát triển nguồn nguyên liệu làm thuốc, các bài thuốc, các phương pháp khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; tổ chức hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ
1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện.

2. Triển khai hoạt động đào tạo. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại phù hợp yêu cầu trong nước và thông lệ quốc tế nhằm liên tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu người tuyển dụng, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

Tuyển sinh; tổ chức đào tạo, xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện; tăng cường các điều đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.

5. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ viên chức, người lao động, các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Học viện, về quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Học viện.

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh; tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y dược cổ truyền, y dược; thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để thực hiện quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện và các lĩnh vực khác liên quan theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

7. Thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, phát triển bệnh viện thực hành, các trung tâm, cơ sở dịch vụ khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ y tế, sản xuất, kinh doanh.

8. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ và triển khai các dịch vụ trong nước và nước ngoài.

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Học viện đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bộ Y tế hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

V. Quyền hạn
1. Học viện được thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về học thuật và hoạt động chuyên môn, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính và tài sản, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Học viện.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của Học viện phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo, tổ chức biên soạn hoặc chọn giáo trình, tài liệu, kế hoạch giảng dạy, học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo đối với các ngành, chuyên ngành được phép đào tạo theo quy định. Quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật. Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định chất lượng đào tạo của Học viện.

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị. Thực hiện việc thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và cung ứng dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường đại học.

5. Xây dựng tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập và giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, tổ chức thuộc các đơn vị theo quy định về phân cấp, phân quyền của Học viện và theo quy định của pháp luật. Phát triển đội ngũ viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển của Học viện.

6. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

7. Phát triển bệnh viện của Học viện trên cơ sở là bệnh viện thực hành, có chức năng khám chữa bệnh, đào tạo, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, ứng dụng các công nghệ kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn