Danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Date: 21/06/2021Lượt xem: 2435
BỘ Y TẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
        Số: 550 /QĐ-HVYDHCTVN                                 Hà Nội, ngày 18  tháng 6  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường 
Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ- TTg ngày 02/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Công văn số 3458/BYT-K2ĐT ngày 05 tháng 06 năm 2014 của Bộ Y tế về việc đồng ý cho phép gia hạn liên kết đào tạo giữa Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung Y Dược Thiên Tân - Trung Quốc;
Căn cứ Quyết định 2227/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân (Trung Quốc) tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết Đào tạo cấp bằng cử nhân y khoa ngành Y học cổ truyền;
Căn cứ theo thông báo xét học bổng của Thành Phố Thiên Tân Trung Quốc dành cho các lưu học sinh nước ngoài năm 2021;
Căn cứ vào kết quả học tập 4 năm tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam của khóa đào tạo liên kết Thiên Tân (2017-2021);
Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng xét học bổng Học viện ngày 10 tháng 06 năm 2021;
Theo đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo Đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách sinh viên đạt học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc khóa học 2017-2023 gồm các sinh viên có tên sau:

STT

Họ và tên

姓名

Ngày sinh

1

NGUYỄN TRỌNG ĐẠT  

阮仲达

04/04/1999 

2

NGUYỄN BẢO ANH  

阮宝英

15/10/1994 

3

NGUYỄN NGỌC HÀ

阮玉河

30/10/1998

4

VŨ THANH TRÀ

武青茶

08/12/1999

5

TẠ THỊ NGỌC HƯƠNG

谢氏玉香

03/03/1997

6

PHẠM VIẾT TIỆP

范曰捷

17/11/1995

7

LÊ HÀ ANH

黎河英

25/03/1999

8

LỤC KHÁNH HUYỀN

陆庆玄

21/12/1998

9

PHẠM HÀ VÂN

范霞云

02/12/1999

10

NGUYỄN THU TRANG

阮秋庄

01/12/1999


Điều 2. Phòng Đào tạo Đại học có trách nhiệm chuyển danh sách sinh viên đạt học bổng sang trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc .
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác chính trị và Quản lý học sinh sinh viên, Đào tạo Đại học và các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                    GIÁM ĐỐC
- Trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc;                                                      (Đã ký)
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐTĐH. 


Nguyễn Quốc Huy


Tin liên quan:

Điểm thi lại môn Lịch sử trung y Lớp TTY2 - K15

Điểm thi môn Trung Văn HP5 Khóa K.14 - TTY3 (2014 - 2020) năm học 2016 - 2017

Đào tạo liên kết

Danh sách sinh viên khóa 2018-2024 đủ điều kiện chuyển tiếp sang học tại trường Đại học Trung y dược Thiên Tân Trung Quốc

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn