Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Date: 29/11/2021Lượt xem: 1339
Mẫu số 14
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Trong các ngày từ  19 tháng 5 năm 2021  đến  ngày  26 tháng 11  năm 2021
Hội đồng Giáo sư Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

A. NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG
1. Hội đồng nghe báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ của từng ứng viên.
2. Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (có danh sách kèm theo).
Số hồ sơ Hội đồng đã thẩm định: Ứng viên chức danh GS: 0;
Ứng viên chức danh PGS: 01
Số ứng viên đạt yêu cầu: Chức danh GS: 0, Chức danh PGS: 01
3. Hội đồng nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên (có danh sách kèm theo).
4. Hội đồng đánh giá trình độ thành thạo ngoại ngữ và giao tiếp bằng tiếng Anh của các ứng viên (có danh sách kèm theo):
Số ứng viên Hội đồng đã đánh giá: Ứng viên chức danh GS: 0;
Ứng viên chức danh PGS: 01
Số ứng viên đạt yêu cầu: Chức danh GS: 0, Chức danh PGS: 01
5. Hội đồng biểu quyết danh sách các ứng viên đủ điều kiện để bỏ phiếu tín nhiệm.
6. Hội đồng bỏ phiếu kín tín nhiệm và công bố kết quả kiểm phiếu.
7. Hội đồng thông qua biên bản họp và các kiến nghị.

B. KẾT QUẢ XÉT
1. Về chức danh GS (Có biên bản kiểm phiếu và phiếu tín nhiệm kèm theo):
- Số ứng viên có hồ sơ đăng ký:  0  người
- Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 0, tỷ lệ %: 0%
- Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 0, tỷ lệ %: 0
(Danh sách và lý do đối với từng ứng viên)
- Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0, tỷ lệ %: 0%
- Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0, tỷ lệ %: 0%
2. Về chức danh PGS (Có biên bản kiểm phiếu và phiếu tín nhiệm kèm theo):
- Số ứng viên có hồ sơ đăng ký: 01 người
- Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 01, tỷ lệ %: 100%
- Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 0, tỷ lệ %: 0%
- Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 01, tỷ lệ %: 100%
- Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0, tỷ lệ %: 0%

C. KẾT LUẬN CHUNG
1. Danh sách ứng viên đã đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh:
- Giáo sư: 0 người
- Phó giáo sư: 01 người
(Có danh sách (4) và các bản trích ngang kèm theo).
2. Danh sách (5) các ứng viên không được đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh vì không đủ điều kiện đưa vào tín nhiệm (ghi rõ lí do) hoặc không đủ phiếu tín nhiệm (ghi rõ số phiếu tín nhiệm/tổng số thành viên có mặt/tổng số thành viên Hội đồng).
3. Những ý kiến khác.
4. Những kiến nghị của HĐGS cơ sở/ngành, liên ngành về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.
Báo cáo này đã được thông qua Hội đồng./.

Hà Nội, ngày 26  tháng 11 năm 2021

ỦY VIÊN THƯ KÝ                T/M HĐGS HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM
     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                            (Ký và ghi rõ họ tên)

(đã ký) (đã ký)PGS.TS. Trần Thị Minh Tâm GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

                                                                 --------------------------------------     
                  
(4) Danh sách ứng viên được đề nghị HĐ GSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ
Ngày 26  tháng 11 năm 2021

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký (GS/PGS)

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Phạm Bá Tuyến

PGS

Y học, Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền-Bộ công an

11/11/11

Tin liên quan:

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, ứng viên PGS Phạm Bá Tuyến

Danh sách và hồ sơ ứng viên đề xuất xét công nhận học hàm GS, PGS năm 2021

Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Báo cáo kết quả công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Danh sách các ứng viên tham gia xét chức danh PGS năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn