Date: 04/12/2017Lượt xem: 7455

Trưởng phòng: ThS. Đoàn Hữu Xuyến 
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùa
Phó Trưởng phòng: ThS. Đào Hải Dung 

1. Chức năng
Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; công tác quản lý sinh viên và thực hiện Quy chế công tác Học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Học viện.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác chính trị tư tưởng
Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Học viện, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và học viên trong Học viện. Phản ánh kịp thời cho Đảng ủy và Giám đốc, đồng thời chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên.

Chủ trì tổ chức các buổi nói chuyện thời sự ngoại khóa cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất lối sống. Kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội góp phần tích cực trong công cuộc vận động đấu tranh chống tiêu cực.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc học chính trị ngoại khóa và giáo dục truyền thống Học viện cho học sinh, sinh viên, học viên. Tham gia xây dựng chương trình giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

Phối hợp với các bộ phận liên quan, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết và các chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng Đảng viên mới.

b) Quản lý sinh viên
Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sắp xếp, bố trí vào các tổ, lớp sinh viên; cập nhật danh sách sinh viên chỉ định ban cán sự lớp sinh viên lâm thời; quyết định công nhận sinh viên của Học viện và làm thẻ sinh viên.

Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo đại học thực hiện các quy trình cho sinh viên đăng ký học tập, đăng ký xét tốt nghiệp.

Tham gia quản lý và hỗ trợ sinh viên đăng ký tín chỉ, đăng ký học lại, cải thiện và các công việc khác liên quan đến học tập.

Chủ trì xây dựng sổ tay sinh viên, sổ tay cố vấn học tập, xây dựng quy định và tiêu chuẩn đội ngũ cố vấn học tập, tổ chức quản lý hoạt động cố vấn học tập.

Thống kê báo cáo, tổng hợp số liệu, lưu trữ và quản lý hồ sơ về công tác học sinh, sinh viên trong Học viện; lưu giữ, quản lý hồ sơ sinh viên tốt nghiệp và hồ sơ lưu giữ về văn bằng, chứng chỉ.

Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên, học viên.

Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho học sinh, sinh viên như: Thôi học, chuyển trường, bồi hoàn kinh phí đào tạo. Giải quyết các đơn thư khiếu nại của sinh viên, cán bộ, viên chức, nhân dân và cơ quan liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên của Học viện.

Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Học viện theo quy định của Nhà nước.
Định kỳ thông báo nộp học phí và các khoản phải nộp của sinh viên theo quy định của Học viện và các quy định hiện hành.

Phối hợp với phòng Đào tạo đại học, phòng Quản lý chất lượng, phòng Tài chính kế toán đôn đốc sinh viên nộp học phí và các khoản sinh viên phải nộp theo quy định của Học viện;

c) Tổ chức, quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên

Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên để phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên vào mỗi kỳ, năm học, khóa học, theo quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Học viện đã ban hành.

Tổ chức, theo dõi thi đua khen thưởng trong sinh viên. Đề xuất với Hội đồng Thi đua Khen thưởng- Kỷ luật của Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong học tập, rèn luyện cũng như quyết định kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy chế, quy định hiện hành.

Là đầu mối phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học; triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên; nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng trong học sinh, sinh viên, học viên để kịp thời đề xuất với Giám đốc những biện pháp giải quyết phù hợp.

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo hoạt động của Hội sinh viên và các phong trào trong sinh viên: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện phấn đấu. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Giám đốc Học viện với học sinh, sinh viên.

Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

Tổ chức tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội, học tập và việc làm cho học sinh, sinh viên.

Tham gia theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng và các đoàn thể, tổ chức chính trị khác theo quy định của luật pháp và quy chế của Học viện;

d) Thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của Học viện đối với học sinh, sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm và các chế độ khác có liện quan đến học sinh, sinh viên.

Tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong học tập, rèn luyện và hỗ trợ khác nếu có.

Tham gia với Bệnh viện Tuệ Tĩnh tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên đầu khóa, định kỳ, cuối khóa. Giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập và chế độ chính sách cho những học sinh, sinh viên bị tai nạn, bệnh tật, rủi ro;

Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập, phân loại, quản lí hồ sơ sức khỏe sinh viên, thực hiện công việc liên quan bảo hiểm thân thể của sinh viên, tổ chức khám sức khỏe cho người học theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú và công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội
Tổ chức và phối hợp với các bộ phận chức năng quản lý sinh viên ngoại trú gồm: lập sổ theo dõi, liên hệ với công an chính quyền địa phương trong đánh giá sinh viên hàng năm và cuối khóa theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện.

Phối hợp với bộ phận chức năng theo dõi, kiểm tra sinh viên thực hiện quy chế sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện.

Phối hợp với các bộ phận chức năng, công an, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, an toàn xã hội trong Học viện và địa phương. Xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quy chế bảo vệ trật tự an ninh chính trị, an toàn xã hội trong học sinh, sinh viên Học viện;

e) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế, quy định và các văn bản liên quan đến công tác chính trị và quản lý sinh viên.

g) Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Học viện thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

h) Hoạt động kết nối và hoạt động cộng đồng

i) Tham gia công tác đảm bảo chất lượng.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn