PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Date: 01/12/2017Lượt xem: 5705

Phụ trách phòng: PGS.TS. Vũ Đức Lợi
Phó trưởng phòng. TS. Nguyễn Xuân Hòa
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hà

1. Chức năng
Phòng Đào tạo đại học có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Học viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: công tác quản lý đào tạo trình độ đại học thuộc các loại hình đào tạo cấp bằng theo quy định (chính quy, liên thông, liên kết,…), công tác hoạch định chiến lược phát triển đào tạo trình độ đại học; tổ chức, triển khai và quản lý công tác tuyển sinh đại học; quản lý đào tạo các trình độ đại học bao gồm: kế hoạch, mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, quá trình giảng dạy và học tập, đánh giá kết quả học tập…; quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ theo các quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ
a) Hoạch định chiến lược phát triển đào tạo đại học
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu và đề xuất với Ban giám đốc về các mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình giáo dục đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.

Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng tham mưu cho Ban giám đốc về các biện pháp nhằm tăng cường chất lượng đào tạo;

b) Tổ chức, quản lý công tác tuyển sinh
Điều phối việc xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học các hình thức được phân công theo các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển sinh; Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức tuyển sinh đại học hàng năm.

Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;

c) Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình đại học
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ mở mã ngành đào tạo, liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước trình độ đại học; là đơn vị đầu mối trình hồ sơ mở mã ngành mới theo quy định hiện hành.

Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo đại học của tất cả các ngành đào tạo tại Học viện; phối hợp với các khoa, bộ môn, module xây dựng các đề cương học phần/module. Theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá thực hiện chương trình, đề cương chi tiết học phần/module của các chương trình đào tạo.

Phối hợp với các Khoa, Bộ môn nghiên cứu, đề xuất rà soát, cập nhật, xây dựng các chương trình đào tạo đại học.

Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Thư viện lập kế hoạch bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các đơn vị liên quan biên soạn các quy định liên quan đến biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đại học, tổ chức thông qua đề cương và thẩm định giáo trình.

d) Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy
Xây dựng kế hoạch học tập cho các đối tượng đào tạo theo khóa học, năm học; phối hợp với các khoa, bộ môn điều hành kế hoạch giảng dạy.

Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo thực hành tại các cơ sở ngoài Học viện (bệnh viện, công ty, nhà thuốc… ), soạn thảo và trình ký các hợp đồng đào tạo thực hành với các bệnh viện, công ty, nhà thuốc… theo Nghị định 111/2017/NĐ - CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành khoa học sức khỏe.

Xác lập thời khóa biểu cho các lớp học, công bố danh sách các lớp học theo tiến độ đào tạo. Phối hợp với phòng Hành chính-Tổng hợp bố trí phòng học đảm bảo tiến độ học tập theo thời khóa biểu của các đối tượng.

Giám sát, kiểm tra tổ chức thực tập cộng đồng và thực tập nghề nghiệp.

Chủ trì công tác tuyển sinh đại học và tổ chức kì thi học phần chuyên môn tổng hợp, đánh giá khóa luận tốt nghiệp. 

đ) Quản lý quá trình học tập và kết quả học tập
Nhận bảng điểm gốc (sau khi các đơn vị nhập điểm vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung). Quản lý toàn bộ kết quả học tập của sinh viên các khóa theo chế độ lưu trữ và bảo mật.

Kiểm tra, giám sát dữ liệu nhập điểm của các đơn vị, giải quyết các đơn từ, yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên và của các đơn vị; lưu trữ bảng điểm gốc của tất cả các khoá, ngành đào tạo.

Chủ trì soát điểm tổng kết toàn khóa.

Tiếp nhận đơn và giải quyết cho sinh viên xin bảo lưu, trở lại học cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường; chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên, bảo lưu, học tiếp khi hết thời hạn bảo lưu.

Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính-Tổng hợp hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các Khoa, Bộ môn, giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập cộng đồng, thực tập nghề nghiệp.

Phối hợp với các Khoa để tổ chức các hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Thực hiện quy trình xét tốt nghiệp.
Cấp chứng nhận kết quả học tập, cấp các loại bảng điểm, chứng nhận tốt nghiệp. In, sao bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập cho sinh viên theo đúng quy định.

Tổ chức tổng kết các khóa học, tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo;

e) Xây dựng văn bản quản lý đào tạo
Chủ trì soạn thảo mới, sửa đổi hoặc cập nhật, trình ký, ban hành theo thẩm quyền các văn bản, quy chế, quy định, đề án, quy trình làm việc, thống kê, báo cáo, biểu mẫu... về công tác đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp.

Tổ chức triển khai thực hiện quy chế, quy định đào tạo đại học và các văn bản liên quan đến đào tạo đại học;

g) Quản lý thông tin và lưu trữ dữ liệu
Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của hoạt động đào tạo đại học các loại hình được phân công.

Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin, đưa các thông tin liên quan đến đào tạo đại học lên cổng thông tin điện tử của Học viện (các thông báo tuyển sinh, các văn bản liên quan đến đào tạo đại học, lịch học của năm học, lịch học từng học kỳ của các lớp và những thông tin phù hợp khác).

Quản lý công tác hành chính giáo vụ: Nhận công văn đến, lưu công văn đi; quản lý và lưu trữ các hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

h) Chế độ báo cáo
Soạn công văn, lập báo cáo định kì, đột xuất về công tác đào tạo đại học theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của Học viện.

Xem xét tính chính xác, hợp lý các văn bản liên quan tới tuyển sinh, hợp đồng đào tạo;

i) Quản lý cấp phát văn bằng thực hiện theo Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ hiện hành của HV
Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công khai về cấp văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử của Học viện.

Phối hợp với phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp.

Đầu mối xây dựng Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của Học viện;

k) Nhiệm vụ khác
Chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, các Khoa, Bộ môn quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng: Xác nhận giờ giảng theo năm học.

Chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy. Chủ trì và phối hợp với các Khoa, Bộ môn, phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thẩm định khối lượng giờ giảng của Bộ môn.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát nhu cầu thị trường lao động, lấy ý kiến từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, giảng viên ... để phục vụ cho việc phát triển các ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng quy trình, quy định hiện hành.
Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trong việc tổ chức hợp tác đào tạo đại học với nước ngoài, tổ chức xin và phân phối học bổng đi học, thực tập ở nước ngoài cho sinh viên.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện 3 công khai, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

Đề xuất và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến đào tạo đại học và nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Tham gia Hội đồng Khoa học Đào tạo của Học viện.

Tham gia các hoạt động khác liên quan đến phạm vi công tác của phòng Đào tạo đại học và thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Học viện.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn