PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Date: 01/12/2017Lượt xem: 4929

Phụ trách phòng: PGS.TS. Đoàn Minh Thụy
Phó trưởng phòng. TS. Lưu Minh Châu

1. Chức năng
Phòng Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Học viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: công tác quản lý đào tạo sau đại học (đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình bồi dưỡng kiến thức cấp chứng chỉ sau đại học), tổ chức, triển khai và quản lý công tác tuyển sinh sau đại học; đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên; quản lý đào tạo sau đại học bao gồm: kế hoạch, mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình, đánh giá kết quả học tập; cấp phát văn bằng theo các quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; phát triển các chương trình đào tạo sau đại học.

2. Nhiệm vụ
a) Hoạch định chiến lược phát triển đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám đốc về các mục tiêu, định hướng và kế hoạch phát triển ngành nghề, quy mô dào tạo, chương trình đào tạo sau đại học và các nguồn lực phục vụ đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học;

b) Xây dựng văn bản quản lý đào tạo
Chủ trì soạn thảo mới, sửa đổi hoặc cập nhật, trình ký, ban hành theo thẩm quyền các văn bản, quy chế, quy định, đề án, quy trình làm việc, thống kê, báo cáo, biểu mẫu... về công tác đào tạo sau đại học, tuyển sinh, tốt nghiệp.

Tổ chức triển khai thực hiện quy chế, quy định đào tạo sau đại học và các văn bản liên quan đến đào tạo sau đại học;

c) Tổ chức, quản lý công tác tuyển sinh
Chủ trì tổ chức thực hiện các kỳ thi tuyển sinh sau đại học; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, chỉ tiêu cho các ngành đào tạo sau đại học; thông báo tuyển sinh theo kế hoạch đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo; chuẩn bị hồ sơ xét trúng tuyển; kiểm tra, xử lý hồ sơ trúng tuyển của người học.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản trình Giám đốc Học viện ký kết hợp đồng tuyển sinh với các đơn vị liên kết đào tạo.

Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;

d) Tổ chức đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên
Tổ chức triển khai thực hiện quy chế, quy định về đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên và các văn bản liên quan.

Tổ chức, quản lí công tác tuyển sinh các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên: tổ chức, triển khai và quản lí hồ sơ khóa học (kế hoạch, chương trình, tài liệu, danh sách giảng viên, thông báo tuyển sinh, hồ sơ học viên, các Quyết định và tài liệu liên quan phục vụ cho việc đào tạo); quản lí việc cấp chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành. 

Tổ chức xây dựng và quản lí chương trình, giáo trình các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên: quản lí khung chương trình; phối hợp các khoa, bộ môn xây dựng đề cương chi tiết, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình/tài liệu, tổ chức thông qua đề cương và thẩm định giáo trình/tài liệu.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên.

Lập dự toán kinh phí các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên.

Thực hiện báo cáo các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục, đào tạo thường xuyên theo đúng quy định hiện hành.

đ) Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình sau đại học
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ mở mã ngành đào tạo, liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước trình độ sau đại học, là đơn vị đầu mối trình hồ sơ mở mã ngành theo quy định hiện hành.

Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo sau đại học tại Học viện; phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng đề cương môn học/học phần. Theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá thực hiện chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần của các chương trình đào tạo sau đại học.

Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng các quy định liên quan đến biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình sau đại học, tổ chức thông qua đề cương và thẩm định giáo trình.

Phối hợp với các Khoa, Bộ môn nghiên cứu, đề xuất rà soát, cập nhật, xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học;

e) Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy
Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho đối tượng đào tạo sau đại học theo khóa học, năm học; phối hợp với các Khoa, Bộ môn điều hành kế hoạch giảng dạy.
Phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo thực hành tại các bệnh viện theo quy định hiện hành;

g) Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy
Lập hợp đồng giảng dạy và hướng dẫn khoa học của giảng viên; thống kê và tính toán giờ dạy sau đại học, hướng dẫn khoa học của giảng viên.

Chủ trì đề nghị thanh toán các chế độ coi thi, chấm thi, giảng dạy cho giảng viên là cán bộ của Học viện và thỉnh giảng.

h) Tổ chức, quản lý hoạt động học tập
Chủ trì tổ chức tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập; phối hợp với phòng Quản lý chất lượng tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, chuyên đề cho người học.

Quản lý Học viên sau đại học. Quản lý kết quả học tập của người học. Phối hợp các đơn vị liên quan quản lý việc nghỉ học tạm thời, thôi học, chuyển đổi chuyên ngành đào tạo, chuyển cơ sở đào tạo, gia hạn, kéo dài thời gian học của người học.

Phối hợp với Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức các lớp bồi dưỡng sau đại học cấp chứng chỉ, các lớp bổ sung kiến thức.

Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học cho người học sau đại học.

Tham mưu cho Giám đốc thành lập các Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ. Đầu mối quản lý hồ sơ và tổ chức thực hiện các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án các cấp.

Chủ trì và phối hợp các phòng, khoa và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các chế độ đối với học viên. Chủ trì và phối hợp nghiên cứu đề xuất với Ban Giám đốc có những chế độ phù hợp để khuyến khích người học.

Chủ trì và phối hợp các phòng, khoa và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp và cấp bằng sau đại học theo phân công quản lý đào tạo.

Lập dự toán kinh phí cho các hội đồng chấm chuyên đề, bảo vệ đề cương và bảo vệ luận văn, luận án;

i) Quản lý cấp phát văn bằng thực hiện theo Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ hiện hành của Học viện
Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công khai về cấp văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

k) Quản lý thông tin và lưu trữ dữ liệu
Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của hoạt động đào tạo sau đại học được phân công.
Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả đào tạo sau đại học và thông tin đào tạo sau đại học: quản lý kết quả học tập của học viên, cấp bảng điểm, cấp chứng nhận kết quả học tập.

Quản lý hồ sơ học viên.

Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin, đưa các thông tin liên quan đến đào tạo sau đại học lên cổng thông tin điện tử của Học viện (các thông báo tuyển sinh, các văn bản liên quan đến đào tạo sau đại học, …).

Quản lý công tác hành chính giáo vụ: Nhận công văn đến, lưu công văn đi; quản lý và lưu trữ các hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo sau đại học;

l) Chế độ báo cáo
Soạn công văn, lập báo cáo định kì, đột xuất về công tác đào tạo sau đại học theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của Học viện
.
Xem xét tính chính xác, hợp lý các văn bản liên quan tới tuyển sinh, hợp đồng đào tạo;

m) Nhiệm vụ khác
Hợp tác đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tham gia quản lý học viên các lớp liên kết đào tạo.

Chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, Khoa, Bộ môn quản lý hoạt động dạy - học của giảng viên thỉnh giảng: Kế hoạch mời giảng, lý lịch của giảng viên, văn bằng chứng chỉ đào tạo, quyết định công nhận giảng viên thỉnh giảng, hợp đồng, thanh lý hợp đồng giảng dạy, phân công giảng dạy theo năm học, xác nhận giờ giảng theo năm học. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thẩm định khối lượng giờ giảng của Bộ môn.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát nhu cầu thị trường lao động, lấy ý kiến từ các nhà tuyển dụng, cựu học viên, học viên, giảng viên ... để phục vụ cho việc phát triển các ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo. Căn cứ Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện, phòng Đào tạo sau đại học thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng quy trình, quy định hiện hành.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện 3 công khai, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

Đề xuất và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến đào tạo sau đại học và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

Tham gia Hội đồng Khoa học Đào tạo của Học viện.

Tham gia các hoạt động khác liên quan đến phạm vi công tác của phòng Đào tạo đại học và thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Học viện.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn