Date: 04/12/2017Lượt xem: 6205

TS. Phí Thị Việt Hà - Trưởng phòng
TS. Trần Thị Vân - Phó Trưởng phòng
TS. Đinh Thị Hồng Minh - Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Trưởng phòng


1. Chức năng
Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế (trong và ngoài nước), đối ngoại trong nước, triển khai quản lý, tổng hợp, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và các dịch vụ khoa học công nghệ của Học viện; Xuất bản ấn phẩm tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam và các tài liệu để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Liên kết với các cơ quan thông tấn báo chí, thực hiện hoạt động truyền thông để thông tin các hoạt động và xây dựng thương hiệu Học viện; Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng những thành tựu, kỹ thuật, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Đăng tải và công bố các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, kiến thức cơ bản về Y dược cổ truyền trong và ngoài nước; Quản lí các hoạt động website của Học viện về mặt nội dung.

2. Nhiệm vụ
a) Hoạt động Hợp tác quốc tế
Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Học viện phương hướng, nội dung, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế của Học viện. Đề xuất những chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong quan hệ hợp tác quốc tế. Xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và kế hoạch hàng năm trình Giám đốc Học viện phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. Phối hợp tổ chức các dự án hợp tác quốc tế đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của Học viện theo từng năm, từng giai đoạn và từng chương trình.

Tổ chức triển khai và theo dõi quản lý việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế của Học viện bao gồm: quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các trường, các tổ chức khoa học, giáo dục, các tổ chức quần chúng và những cá nhân các nhà khoa học, các nhà từ thiện…

Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức đoàn ra của Học viện đi học tập, công tác nước ngoài. Phối hợp cùng các bộ phận chức năng và đơn vị chuyên môn liên quan trong Học viện xem xét, đề cử, tuyển chọn nhân sự và làm thủ tục cho đoàn ra.

Tổ chức tiếp và bố trí lịch làm việc với các đoàn khách nước ngoài, các tổ chức quốc tế khi đến thăm và làm việc với Học viện theo kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

Liên hệ với các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của nước ta ở nước ngoài và các cơ quan hữu quan để nắm tình hình và quản lý đoàn ra, đoàn vào.

Điều phối các chương trình trao đổi chuyên gia, cán bộ, giảng viên và sinh viên. Phối hợp tiếp nhận và quản lý sinh viên quốc tế học tại Học viện. Tư vấn các hệ liên kết đào tạo với các trường nước ngoài cũng như tư vấn du học nước ngoài.

Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học, hợp tác quốc tế trong và ngoài nước, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất các hình thức và nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường phát triển các dự án nhằm tranh thủ nguồn tài trợ, giúp đỡ về đào tạo, nghiên cứu khoa học kịp thời đề xuất với Giám đốc Học viện những biện pháp thích hợp để thiết lập và củng cố mối quan hệ, hợp tác quốc tế.

Trực tiếp liên hệ với các đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế, theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện, về những nội dung liên quan đến việc thiết lập quan hệ và hợp tác, kết hợp với các bộ phận và đơn vị chuyên môn liên quan, cố vấn và chuẩn bị giúp Giám đốc Học viện trong công việc đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với đối tác về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan khác nhằm triển khai một cách có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế.

Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan An ninh để nắm bắt và tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện đúng quy định, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tiếp nhận công văn, giấy tờ về hợp tác quốc tế, nghiên cứu và xử lí theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện.

Phối hợp tổ chức công tác phiên dịch cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu, dịch thuật tài liệu và xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Học viện.

Lưu trữ các hồ sơ, giấy tờ hợp tác quốc tế; quản lý lưu trữ các văn bản ký kết, hiệp ước, dự án hợp tác nước ngoài, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

Tham gia hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các dự án liên doanh liên kết với nước ngoài.

Hình thành mạng lưới cộng tác viên về hợp tác quốc tế tại các Bộ môn, Khoa, Phòng để trợ giúp cho Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, bộ môn trong việc phát triển hợp tác quốc tế theo hướng chủ động, tranh thủ các cơ hội phát triển các dự án hợp tác.

Phát triển dự án nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, lập kế hoạch và quản lý các dự án cho các chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và đội ngũ cộng tác viên.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, khóa học hè, các hoạt động giao lưu văn hóa cho sinh viên, học viên nước ngoài; hỗ trợ sinh viên, giảng viên…ra nước ngoài theo các trương trình trao đổi sinh viên, giảng viên. Tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, học viên nước ngoài;

b) Hoạt động đối ngoại trong nước
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Học viện thực hiện công tác đối ngoại trong nước;

c) Hoạt động khoa học công nghệ
Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng và bảo vệ các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Phối hợp các Khoa, Bộ môn, Viện, Bệnh viện, Trung tâm lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy chế của Học viện và theo Luật Khoa học công nghệ.
Chủ trì tổ chức đăng ký và bảo vệ các đề tài khoa học các cấp: Nhà nước (và tương đương), cấp Bộ (và tương đương) và cấp cơ sở; tổ chức tham gia đấu thầu các dự án Khoa học công nghệ các cấp, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các dự án, đề tài, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tiến độ thực hiện, xây dựng kế hoạch theo dõi, tạo điều kiện để các dự án, đề tài hoàn thành đúng hạn.

Chủ trì tổ chức xét duyệt đề cương, nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.
Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ, các Hội nghị, Hội thảo trong nước và Quốc tế của Học viện, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm. Phối hợp với các các Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học các cấp.

Phối hợp với các đơn vị trong Học viện mở rộng hợp tác khoa học với các Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất. Đề xuất khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Tư vấn quản lý, tổ chức chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào đào tạo, sản xuất và đời sống.

Phối hợp với các bộ phận liên quan lập kế hoạch xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập phương án phân bổ và quản lý ngân sách khoa học và công nghệ.

Phối hợp với phòng Hành chính-Tổng hợp, phòng Tổ chức cán bộ và các bộ phận liên quan khác trong việc trình Giám đốc quyết định thành lập, giải thể, quản lý các đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Học viện.

Phối hợp với phòng Đào tạo đại học, phòng Đào tạo sau đại học để tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học ngắn với đào tạo; hướng dẫn phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên; tổ chức các Hội nghị khoa học của sinh viên, học viên, Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo…

Tổ chức quản lý, hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác sở hữu trí tuệ, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh, tổ chức và quản lý công tác thông tin khoa học, công nghệ trong Học viện. Đảm nhiệm vai trò thường trực Ban biên tập Tạp chí Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Truyền thông của Học viện.

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học; xác nhận hồ sơ năng lực về khoa học và công nghệ, lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong Học viện.

Là văn phòng thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở; Hội đồng khen thưởng Khoa học Công nghệ; Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu khoa học; Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện.

Chủ trì biên soạn các quy định liên quan đến biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng sách giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo, sách hướng dẫn, sách phục vụ đào tạo; tổ chức thẩm định giáo trình, sách.

d) Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế (trong và ngoài nước).

đ) Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định và các văn bản liên quan đến công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

e) Hoạt động tạp chí và truyền thông
Biên tập, hiệu đính và xuất bản các bài, tin, các công trình nghiên cứu khoa học, y dược cổ truyền và cộng đồng. Thực hiện quản lý in và phát hành Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề và thực hiện các biện pháp, hình thức tổ chức nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y, dược học cổ truyền nói riêng và công tác y tế nói chung;

Giới thiệu trên Tạp chí các thành tựu về Y Dược cổ truyền và xã hội trong nước và ngoài nước; các danh nhân Y học đã có tên tuổi xưa và nay; các bài thuốc y dược học cổ truyền được Hội đồng khoa học nghiệm thu;

Kết hợp với các Vụ, Cục, trường đại học, Bệnh viện thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm về công tác Thông tin tuyên truyền trong y dược học cổ truyền;

Hợp tác với các nhà khoa học, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, các tổ chức chuyên ngành của các trường, Bệnh viện, các Tạp chí khoa học trong toàn quốc để khai thác thông tin tiềm năng khoa học kỹ thuật, về y dược học cổ truyền;

Trao đổi thông tin và hợp tác với các Tạp chí Y học và các Tạp chí khoa học trên thế giới, tham gia các cuộc hội thảo khoa học trong và ngoài nước;

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu Học viện trên cổng thông tin của Học viện cũng như các đơn vị truyền thông, báo chí khác;

Cung cấp và quản lý các kênh thông tin nội bộ như Website, fanpage Học viện và các hoạt động thông tin truyền thông khác của Học viện;

Là đại diện ngôn luận của Học viện và làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí. Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Học viện, tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc tại Học viện….;

Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Học viện gồm: phim tài liệu, clip, video, tờ rơi, banner, backdrop, poster, standee hình ảnh liên quan đến chuyên môn và sự kiện cảu Học viện. Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong từng giai đoạn phát triển;

Xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tạp chí và truyền thông.

g) Tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn