Date: 01/12/2017Lượt xem: 4786

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân: Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Khắc Điền: Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú: Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Xoa: Phó Trưởng phòng

1. Chức năng
Phòng Quản lý chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

2. Nhiệm vụ
a) Công tác Khảo thí
Là đầu mối chủ trì:

Xây dựng hệ thống kiểm tra, thi môn học/học phần/module trình Giám đốc phê duyệt.

Xây dựng, giám sát qui trình, hoạt động của hệ thống kiểm tra, thi môn học/học phần/module trình Giám đốc phê duyệt.

Rà soát, cải tiến hệ thống, các qui trình, các hoạt động của hệ thống kiểm tra, thi môn học/học phần/module theo kế hoạch định kỳ 02 năm/lần. Trong trường hợp đặc biệt có thể chỉnh sửa trình Giám đốc ban hành ngay không theo kế hoạch.

Rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá người học 01 năm/ 01 lần.

Lập kế hoạch và phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và nghiệm thu ngân hàng đề thi môn học/học phần/module cho các loại hình đào tạo.

Chủ trì tổ chức thi kết thúc môn học/học phần/Mô-đun đối với các chương trình giáo dục đại học.

Chủ trì giám sát quá trình thi theo quy định. Giám sát qui trình ra đề, chọn và sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, ghép phách, lên điểm, chấm phúc khảo trong các kỳ thi hết môn (trừ môn chuyên môn tổng hợp). Quản lý ngân hàng đề thi tự luận. Tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn thi tự luận.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác khảo thí và các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về công tác khảo thí, tổ chức các khoá tập huấn về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho các Khoa, Bộ môn.

Phối hợp các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, thi, hoạt động tổ chức dạy và học.

Tham gia nghiên cứu khoa học;

b) Công tác Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng
Là đầu mối chủ trì:
Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Học viện.

Xây dựng các qui định, qui trình hướng dẫn các hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

Triển khai, giám sát các hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo đúng qui định, qui trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện ban hành.

Rà soát cải tiến hệ thống, các qui định, qui trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 02 năm 01 lần. Trong trường hợp đặc biệt có thể chỉnh sửa trình Giám đốc ban hành ngay không theo kế hoạch.

Xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển giảng viên phù hợp với quy định hiện hành.

Xây dựng và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai kế hoạch tự đánh giá Chương trình đào tạo và Cơ sở giáo dục của Học viện theo chu kỳ đánh giá (2,5 năm và 05 năm).

Xây dựng và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai kế hoạch phối hợp với Đoàn đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài, kiểm định Chương trình đào tạo và Cơ sở giáo dục của Học viện.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng và các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về công tác đảm bảo chất lượng.

Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của nhà tuyển dụng.

Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải thiện chất lượng;

c) Các nhiệm vụ khác
Lưu giữ bảng điểm và soát điểm tổng kết môn học/học phần/module và điểm tổng kết toàn khóa.

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị khác trong việc:

Tuyển sinh và tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học; kiểm tra đánh giá việc giảng dạy của giảng viên.

Xây dựng các chính sách, kế hoạch chiến lược về khảo thí phù hợp với sứ mạng tầm nhìn của Học viện tư vấn xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng của Học viện.

Lựa chọn trang thiết bị, phần mềm… hỗ trợ công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trình Giám đốc phê duyệt.

Tư vấn lựa chọn Trung tâm kiểm định cho công tác đánh giá ngoài, kiểm định Chương trình đào tạo, Cơ sở giáo dục của Học viện.

Tư vấn lựa chọn Trường phù hợp cho công tác đánh giá đồng cấp Chương trình đào tạo, Cơ sở giáo dục của Học viện (nếu có).

Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng. Cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.

d) Chủ trì xây dựng các quy định liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn