PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Date: 04/12/2017Lượt xem: 4502

Phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Hùng Đại
Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Quang Hải

1. Chức năng
Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, giúp Giám đốc Học viện thực hiện quản lý về công tác kế hoạch - tài chính của Học viện sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.

2. Nhiệm vụ
a) Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu khác hàng năm của Học viện theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và Mục lục ngân sách Nhà nước;

b) Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Đề xuất với Giám đốc Học viện về phân bổ dự toán ngân sách được giao để thực hiện các nhiệm vụ của Học viện;

c) Chủ trì xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối các quỹ của Học viện;

d) Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện để xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm tài chính trình Giám đốc Học viện;

đ) Phối hợp với các phòng chức năng đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị dịch vụ thuộc Học viện có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu với Ban Giám đốc khai thác tăng nguồn thu cho Học viện;

e) Thẩm tra, kiểm tra và lập các chứng từ tài chính theo quy định trước khi trình Ban Giám đốc phê duyệt;

g) Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, Luật kế toán, chế độ kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu;

h) Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Học viện:

i) Phối hợp với phòng Đào tạo đại học, phòng Đào tạo sau đại học, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên lập kế hoạch thu học phí, lệ phí tuyển sinh, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, chuyên đề, các nguồn thu dịch vụ… theo quy định của nhà nước.

k) Phối hợp với phòng Vật tư trang thiết bị và công trình y tế, phòng Hành chính-Tổng hợp, trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện quy định về các công tác: mua sắm, quản lý tài sản trong Học viện, kiểm kê tài sản, lập báo cáo thanh lý tài sản không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng, tính hao mòn tài sản hàng năm theo quy định;

l) Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng quỹ lương, trích lập các quỹ theo quy định... và lập chứng từ chi trả lương và các khoản phúc lợi cho cán bộ, giảng viên...;

m) Thực hiện chế độ thu nộp ngân sách theo quy định; thực hiện công khai tài chính, công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của Học viện theo quy định hiện hành.

n) Đối với các đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản riêng, hạch toán độc lập, tổ chức bộ máy kế toán, hạch toán và quyết toán tài chính theo luật kế toán, chế độ kế toán và các quy định quản lý tài chính hiện hành, phòng Tài chính kế toán Học viện có nhiệm vụ:

+ Phối hợp thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị trực thuộc theo yêu cầu của Học viện.

+ Tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hàng năm trình Bộ Y tế phê duyệt theo quy định (đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh).

+ Kiểm tra, thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm trước khi trình Bộ Y tế phê duyệt (đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh).

o) Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định và các văn bản liên quan đến công tác tài chính kế toán. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn