PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Date: 04/12/2017Lượt xem: 1937

1. Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán là đơnvị chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý về côngtác kế hoạch, tài chính, kế toán của Học viện. Phòng làm việc theo sự chỉ đạotrực tiếp của Giám đốc Học viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác ngânsách, tài chính; quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử dụng tài chính,vật tư kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nướcvà theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên.

2. nhiệm vụ:

a) Công tác lập dự toán ngânsách và quản lý nguồn kinh phí:

- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạchhoạt động của Học viện, chế độ chính sách tài chính liên quan, làm đầu mối giúpGiám đốc xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, hàngquý, hàng tháng và các kế hoạch đột xuất về ngân sách cho đào tạo, NCKH, xây dựngcơ bản, các chương trình mục tiêu...

- Giúp Giám đốc quản lý tốt cácnguồn kinh phí của Học viện. Thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủtục, thể lệ tài chính do Nhà nước ban hành.

- Lập kế hoạch phân phối kinhphí cho mọi hoạt động của Học viện.

- Hướng dẫn và kiểm tra việcthực hiện các dự toán ngân sách đã duyệt và các chế độ chính sách tài chính doNhà nước ban hành ở các đơn vị trực thuộc Học viện.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, Đàotạo sau Đại học, Công tác chính trị và QLSV và các phòng chức năng khác để thựchiện tốt chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác phụcvụ cho công tác của Học viện.

- Tổ chức hệ thống sổ sách vàbộ máy kế toán thống nhất, thực hiện công tác kế toán, quản lý tài chính của Họcviện theo đúng Luật kế toán, thống kê.

b) Công tác thanh, quyết toán,giám sát thu, chi tài chính:

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hàngnăm hoặc đột xuất việc thanh, quyết toán các khoản thu, chi theo đúng chế độ Nhànước ban hành.

- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạonghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thu, chi tài chính của các đơn vị trong Họcviện để công tác tài chính, kế toán của Học viện được chỉ đạo tập trung, thốngnhất, bảo đảm nguyên tắc tài chính của Nhà nước.

- Giám sát việc sử dụng kinhphí, vật tư, tiền mặt phục vụ cho các mặt công tác của Học viện.

- Cùng với các Phòng, Ban chứcnăng khác, giúp Giám đốc trong việc xem xét và làm thủ tục, hồ sơ liên quan đếncơ sở vật chất, tài chính trong việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách cácđơn vị.

- Định kỳ cùng với phòng Hànhchính quản trị và các đơn vị liên quan tổ chức các Hội đồng thanh lý những tàisản, máy móc, thiết bị, vật tưđã hưhỏng không sử dụng.

- Tham gia cùng phòng Hành chínhquản trị, Phòng Vật tư - TTB trong việc tiếp nhận các công trình mới, các thiếtbị, máy móc mới để hạch toán vào tài sản cố định của Học viện trước khi đưa vàosử dụng.

- Tổ chức lưu trữ tốt các vănbản, chứng từ gốc sau khi thanh, quyết toán để phục vụ cho công tác thanh tra tàichính được thuận lợi và đúng quy định.

 

Phân cấp quyền hạn của Trưởng phòng, Kế toán trưởng:

Trưởng phòng Tài chính kế toán(hoặc Kế toán trưởng) là Ủy viên Hội đồng thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị củaHọc viện, được thừa lệnh Giám đốc ký và đóng dấu của Học viện các văn bản, giấytờ do Giám đốc ủy quyền.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn