PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Date: 01/12/2017Lượt xem: 5068


Trưởng phòng: TS.BS. Trần Đức Hữu

Phó trưởng phòng: ThS. Đoàn Hữu Xuyến
Phó trưởng phòng: CN. Trịnh Quỳnh Mai

1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện về công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện, duy trì và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sử dụng, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí và quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên; đảm bảo chế độ, chính sách; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo hộ lao động của Học viện; tổ chức thực hiện công tác thanh tra nội bộ, giải quyết tố cáo, khiếu nại các vấn đề liên quan đến cán bộ viên chức.

2. Nhiệm vụ
a) Công tác tổ chức bộ máy
Trực tiếp nghiên cứu, đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện: Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trong Học viện; xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện đảm bảo hoạt động có hiệu quả cao. Thành lập các hội đồng, tổ tư vấn, các ban, tiểu ban hoạt động trong Học viện.

Xác định danh mục vị trí việc làm, xây dựng Đề án vị trí việc làm trong từng giai đoạn của Học viện; chủ trì trong việc nghiên cứu, soạn thảo quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện cũng như hệ thống các văn bản, quy định, quy chế làm việc, quy chế điều hành công tác tổ chức nhân sự, công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức và thực hiện các chế độ chính sách;

b) Công tác cán bộ
Phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu trước mắt và chiến lược phát triển lâu dài của Học viện.

Trên cơ sở nhiệm vụ của các đơn vị, xây dựng danh mục vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển dụng viên chức trình Giám đốc và Hội đồng tuyển dụng viên chức. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

Lập các loại hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc…phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Học viện.

Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực của các đơn vị trong Học viện, đề xuất các phương án bố trí, sắp xếp nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Lập quy hoạch cán bộ hàng năm, nhiều năm theo chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện.
Chuẩn bị hồ sơ nhân sự để Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Điều động cán bộ, viên chức thuộc các đơn vị để phục vụ công tác chung của Học viện theo yêu cầu của Giám đốc.

Soạn thảo các quyết định về nhân sự: điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử đi học, đi công tác, cử cán bộ đưa sinh viên đi thực tập nghề nghiệp, thực tế cộng đồng ... trình Giám đốc ký ban hành.

Chủ trì việc tuyển chọn cán bộ, viên chức trình lãnh đạo Học viện duyệt để làm các thủ tục trong việc cử đi công tác, học tập ở nước ngoài và tiếp nhận trở về.

Quản lý hồ sơ, lý lịch, thẻ cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng toàn Học viện. Phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, sở trường của từng người để tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác cán bộ, quy hoạch đội ngũ cán bộ. Hàng năm tiến hành bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức theo quy định.

Hướng dẫn các đơn vị trong Học viện đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm theo quy định, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Giám đốc Học viện;

c) Công tác chính sách
Thực hiện theo quy định của Nhà nước, của ngành các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức. Chủ trì trong công tác phổ biến các chế độ, chính sách mới của Nhà nước, của ngành đối với cán bộ, viên chức, giảng viên trong toàn Học viện.

Chủ trì trong tổ chức thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp theo các quy định hiện hành. Theo dõi, tổng hợp số cán bộ, viên chức đủ điều kiện nâng lương, phụ cấp nâng ngạch, chuyển loại, … trình lãnh đạo Học viện xem xét, quyết định.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án đánh giá hiệu quả công việc, hiệu suất lao động, phương án chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động.

Theo dõi và làm các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp mới sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật.

Theo dõi, thực hiện các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ không lương, thôi việc… đối với cán bộ, viên chức Học viện.
Chủ trì thực hiện các chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho cán bộ bao gồm: chế độ thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động, tai nạn lao động, ốm đau ngắn ngày, dài ngày…;

d) Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, đột xuất. Là đầu mối triển khai các văn bản, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có thành tích làm hồ sơ thủ tục về khen thưởng, thi đua theo định kỳ và đột xuất; lập kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục đối với cá nhân tập thể để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng của Học viện trong các phiên họp xét thi đua, khen thưởng.

Lập báo cáo gửi Bộ Y tế và cơ quan thi đua cấp trên theo kết luận và yêu cầu của Hội đồng thi đua khen thưởng.

Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong Học viện triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong Học viện.
Chủ trì tổ chức thực hiện quy trình xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và các danh hiệu cao quý khác.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động trong Học viện.

Tư vấn và tham gia Hội đồng kỷ luật của Học viện. Phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan lập hồ sơ xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Học viện và pháp luật của Nhà nước trình Hội đồng kỷ luật Học viện xem xét, quyết định;

đ) Công tác bảo hộ lao động
Chủ trì trong việc xây dựng quy chế công tác Bảo hộ lao động trong Học viện. Nghiên cứu, nắm chắc các quy định của Nhà nước về công tác Bảo hộ lao động áp dụng vào thực tế Học viện.

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác an toàn, vệ sinh lao động trong toàn Học viện. Lập hồ sơ và đề xuất phương án giải quyết các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kết hợp cùng các bộ phận liên quan xem xét, đánh giá môi trường làm việc của cán bộ, viên chức kịp thời phát hiện các yếu tố có hại đến sức khỏe, xây dựng và đề xuất biện pháp phòng tránh bệnh nghề nghiệp cũng như các chế độ phụ cấp, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

e) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, đơn vị nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng của các bộ, viên chức và sinh viên trong Học viện, chủ động tổ chức phối hợp với các lực lượng triển khai các công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ bí mật…trong Học viện.

Phối hợp tổ chức công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, lịch sử chính trị của cán bộ, viên chức và sinh viên phục vụ cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng và các công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan trong và ngoài Học viện làm tốt công tác điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, bảo mật và trật tự trị an trong Học viện.

Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đảm bảo an toàn, đúng quy định của Nhà nước trong đón tiếp khách quốc tế;

g) Công tác thanh tra nội bộ

Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát hàng năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện trong phạm vi trách nhiệm do Luật thanh tra, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định pháp luật khác và thanh tra cấp trên quy định.

Thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị và cá nhân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và Quy định này; xây dựng kế hoạch để triển khai Quy định này.

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, xây dựng quy định về tiếp công dân. Phối hợp với phòng Hành chính-Tổng hợp và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

Giúp Giám đốc Học viện thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và công khai minh bạch theo quy định.

h) Công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Phụ trách công tác quốc phòng, quân sự của Học viện. Tham mưu cho Giám đốc Học viện, Ban Chỉ huy quân sự trong việc xây dựng, sắp xếp và quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao hàng năm.

Thực hiện các thủ tục đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức vụ thuộc Ban Chỉ huy quân sự trình cấp có thẩm quyền quyết định;

i) Tham gia công tác đảm bảo chất lượng.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn