Date: 04/12/2017Lượt xem: 5299

Phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Văn Hoan
Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thiện Kha 

1. Chức năng
Phòng Vật tư, trang thiết bị và công trình y tế có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc về quản lý, tổng hợp, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác vật tư, trang thiết bị, công trình y tế và công tác xây dựng cơ sở vật chất của Học viện.

2. Nhiệm vụ
a) Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng liên quan và các đơn vị chuyên môn trong Học viện giúp Ban Giám đốc xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn liên quan đến lĩnh vực vật tư trang thiết bị và công tác xây dựng cơ sở vật chất của Học viện;

b) Trên cơ sở kế hoạch kinh phí hàng năm, tổng hợp dự trù đã được duyệt của các đơn vị. Phòng lập kế hoạch mua sắm và cung cấp trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, động vật thí nghiệm cho nhu cầu của các đơn vị trong Học viện. Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp cùng Phòng Tài chính Kế toán quản lý, cấp phát và sử dụng trang thiết bị, vật tư đảm bảo kế hoạch, góp phần ổn định hoạt động chuyên môn của Học viện. Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác mua sắm, lựa chọn nhà thầu đối với tất cả các hoạt động dịch vụ (vệ sinh, bảo vệ,...); Dịch vụ tư vấn; Mua sắm văn phòng phẩm; In ấn... phát sinh trong quá trình hoạt động của Học viện có liên quan đến công tác đầu thầu theo các quy định hiện hành. 

c) Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật được giao trong phạm vi quản lý; đảm bảo vật tư, hóa chất, súc vật thí nghiệm cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Hàng năm, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm kê để nắm tình hình trang thiết bị. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc, thiết bị tại các đơn vị. Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị thống nhất trong toàn Học viện;

d) Đảm bảo việc sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị. Chủ trì và phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức thu hồi, điều chuyển và thanh lý những máy móc, thiết bị hư hỏng, không phù hợp hoặc không còn khả năng sử dụng;

đ) Đầu mối tiếp nhận, quản lý và đề xuất việc phân phối các trang thiết bị thuộc dự án của nước ngoài tài trợ theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

e) Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sửa chữa kịp thời, chống xuống cấp các cơ sở vật chất của Học viện phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Học viện;

g) Quản lý, triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được Bộ Y tế phê duyệt;

h) Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan lập kế hoạch đầu tư xây dựng công trình của Học viện dài hạn và hàng năm để trình Bộ Y tế phê duyệt;

i) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ sở vật chất Học viện. Phối hợp với các ngành chức năng, tham gia nghiệm thu và đưa các công trình giáo dục vào sử dụng;

k) Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, duy tu, bảo quản cơ sở vật chất - kỹ thuật ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện;

l) Trực tiếp quản lý, điều hành các Dự án đầu tư xây dựng công trình được Bộ Y tế ủy nhiệm làm Chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật;

m) Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị liên quan lập dự toán, điều hành và quyết toán kinh phí hoạt động của các dự án, công trình cải tạo theo đúng quy định pháp luật;

n) Tổ chức góp ý kiến báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật thuộc ngành giáo dục và đào tạo của Học viện;

o) Thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị, cá nhân tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát các công trình xây dựng khi được phân cấp theo quy định;

p) Thực hiện việc sơ, tổng kết và báo cáo hoạt động xây dựng cơ sở vật chất định kỳ, đột xuất theo đúng quy định;

q) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn