Kế hoạch thực tập nghề nghiệp, ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, xét và công nhận tốt nghiệp ngành Y học cổ truyền

Date: 22/06/2020Lượt xem: 2669

BỘ Y TẾ

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: …284./HVYDHCTVN-ĐTĐH                       Hà Nội, ngày  13  tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP,  ÔN VÀ THI HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN TH

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY(2014 - 2020)

VÀ HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (2015 - 2020)

Ngành: Y học cổ truyền

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

1. Kế hoạch thực tập nghề nghiệp

02/01 – 01/02/2020

Rà soát, kiểm tra thực hiện CTĐT

HVYDHCTVN

- Chuyên viên quản lý khối

- Sinh viên Y6K10; LTY5K10

16/3 – 08/5/2020

HỆ CHÍNH QUY: Thực tập  nghề nghiệp

(08 tuần)

Cơ sở thực tập

Ban Giám đốc

Phòng ĐTĐH

GV hướng dẫn

SVY6K10; LTY5K10

30/3 – 08/5/2020

HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY: Thực tập  nghề nghiệp (06 tuần)

11/5 – 05/6/2020

Triển khai thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Y6, LT5 đợt 2

2. Kế hoạch ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp (25/5 – 26/6/2020)

12/2019 – 01/2020

Rà soát và hoàn thiện điểm các học phần  trên phần mềm Quản lý đào tạo. Thống kê danh sách sinh viên nợ học phần


HVYDHCTVN

- Phòng Quản lý chất lượng

- Phòng ĐTĐH

- Trung tâm CNTT

- Các bộ môn

-  Sinh viên Y6K10; LT5LK10

06/0114/3/2020

(nghỉ tết: 20/0131/01/2020)

Tổ chức học lại, học cải thiện cho sinh viên Y6 LTY5

HVYDHCTVN

- Phòng ĐTĐH

- Phòng QLCL

- Chuyên viên quản lý khối

- Các Bộ môn

-  Sinh viên Y6K10; LTY5K10

01/5 – 08/5/2020

Hoàn thiện điểm học lại, học cải thiện, cập nhật trên phần mềm Quản lý đào tạo

HVYDHCTVN

- Các Bộ môn

-Phòng ĐTĐH

11/5-16/5/2020

Soát điểm lần 1

HVYDHCTVN

- Phòng ĐTĐH

- Trung tâm CNTT

- Các Bộ môn

18/5-22/5/2020

Sửa sai điểm các học phần trên phần mềm Quản lý đào tạo.

HVYDHCTVN

- Phòng Quản lý chất lượng

- Trung tâm CNTT

- Phòng ĐTĐH

- Các Bộ môn

25/5/-29/5/2020

Nhận phản hồi của sinh viên về điểm trên phần mềm QLĐT

HVYDHCTVN

-Các bộ môn

-Phòng ĐTĐH

- Sinh viên Y6K10; LTY5K10

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

25/5- 26/6/2020

Ôn tập học phần CMTH


-  Sinh viên Y6K10; LTY5K10

11/5 – 28/5/2020

Tổ chức học lại, học cải thiện cho các HP công bố điểm lần 1

- Phòng ĐTĐH

- Phòng QLCL

- Chuyên viên quản lý khối; Các Bộ môn

-  SV Y6K10; LTY5K10

01/6-07/6/2020

Soát điểm lần 2

HVYDHCTVN

- Phòng ĐTĐH

- Trung tâm CNTT

- Các Bộ môn

08/6- 14/6/2020

Sửa sai điểm các học phần trên phần mềm Quản lý đào tạo.

HVYDHCTVN

- Phòng QLCL

- Trung tâm CNTT

- Phòng ĐTĐH

- Các Bộ môn

08/6/2020

Thành lập Ban Chỉ đạo thi HP CMTH

HVYDHCTVN

Ban Giám đốc

Phòng ĐTĐH

08/6-29/6/2020

Chuẩn bị kì thi học phần CMTH

- Gửi công văn liên hệ Bệnh viện.

- Thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo thi HPCMTH

- Lập kế hoạch chi tiết tổ chức kì thi

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư-TTB cho kì thi.

Phòng 201

Ban Chỉ đạo thi HP.CMTH

Các phòng liên quan

22/6/2020

Họp Ban Chỉ đạo thi HP CMTH và các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo thi

Phòng 201

Ban Chỉ đạo thi HP.CMTH

Các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo thi

3. Tổ chức thi học phần chuyên môn tổng hợp

7h00 ngày 30/6/2020

Làm bệnh án

Bệnh viện YHCT

Ban Chỉ đạo thi HP.CMTH, các Tiểu ban giúp việc

7h30 ngày

01-02/7/2020

Hỏi thi lâm sàng

HVYDHCTVN

13h30 ngày 03/7/2020 (Thứ Sáu)

Tổ chức thi lý thuyết học phần CMTH

Giảng đường

06/7/2020

Dồn túi, đánh phách bài thi LTTH

Phòng chấm thi

Tiểu ban Thư ký

07-12/7/2020

Chấm thi lý thuyết học phần CMTH

Phòng chấm thi

Tiểu ban Chấm thi

13-14/7/2020

Ghép phách, lên điểm bài thi LTTH

Phòng chấm thi

Tiểu ban Thư ký

15/7/2020

Công bố điểm thi học phần CMTH

HVYDHCTVN

Tiểu ban Thư ký

Tiểu ban Chấm thi

16-24/7/2020

Nhận đơn phúc khảo

Phòng ĐTĐH

Ban thư ký


27-29/7/2020

Chấm phúc khảo

Phòng chấm thi

Ban Chấm phúc khảo

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

31/7/2020

Công bố kết quả phúc khảo bài thi LTTH

HVYDHCTVN

Ban Thư ký

03-04/8/2020

Cập nhật điểm HPCMTH vào phần mềm

HVYDHCTVN

Phòng ĐTĐH

Phòng QLCL


4. Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1

5/2020

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2020

HVYDHCTVN


20-23/7/2020

Nhận đơn xét tốt nghiệp muộn

Phòng ĐTĐH

- Chuyên viên quản lý khối

- Sinh viên Y6K10; LTY5K10

05-08/8/2020

In bảng điểm toàn khóa

Phòng ĐTĐH

- Trung tâm CNTT

- Phòng ĐTĐH

- Chuyên viên quản lý khối

10-23/8/2020

Soát toàn bộ bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa

HVYDHCTVN

- Phòng Quản lý chất lượng

25/8/2020

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Ban hành và công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học

Phòng 201

Hội đồng xét tốt nghiệp đại học năm 2020

10-13/8/2020

Đăng ký xin cấp giấy chứng nhận TN tạm thời (theo lớp)

Phòng ĐTĐH

- Chuyên viên quản lý khối

- Sinh viên Y6K10; LTY5K10

26-28/8/2020

In, trình kí giấy chứng nhận TN tạm thời

Phòng ĐTĐH

- Chuyên viên quản lý khối

31/8-01/9/2020

Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời

Phòng ĐTĐH

- Chuyên viên quản lý khối

- Sinh viên Y6K10; LTY5K10

26-28/8/2020

Hợp đồng in phôi bằng

Đơn vị in phôi bằng

Phòng HCTH

Phòng ĐTĐH

03/9-11/9/2020

In bằng, bảng điểm cá nhân toàn khóa

Phòng ĐTĐH

Phòng HCTH


-Phòng ĐTĐH

- Trung tâm CNTT

-Chuyên viên quản lý khối

14-18/9/2020

In, soát bằng và trình ký bằng tốt nghiệp

Phòng ĐTĐH

Phòng HCTH


Phòng ĐTĐH

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng HCTH

5. Kế hoạch trao bằng tốt nghiệp

Dự kiến 25/9/2020, lịch cụ thể sẽ được thông báo trước 1 tuần.

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC

- Các khoa, Bộ môn (để thực hiện)                                                                      (đã ký)

- Các phòng liên quan (để thực hiện)

- Ban GĐ (để báo cáo)

- Lưu VT, ĐTĐH                                                                              

                    Đậu Xuân Cảnh


Tin liên quan:

Báo cáo hoạt động tuyển sinh, đào tạo

Thông báo công khai liên quan đến hoạt động đào tạo 2019-2020

Lịch thi tuần 17 (9/12 - 14/12/2019)

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ y học cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tùng

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Thanh Tùng

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ y học cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tâm

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn