THƯ VIỆN

Date: 04/12/2017Lượt xem: 3538

Giám đốc Thư viện: ThS. Tạ Thị Thanh
Phó Giám đốc TV: ThS. BS. Đinh Văn Tài
Phó Giám đốc TV: ThS. Nguyễn Hồng Thoa

1. Chức năng
Thư viện là đơn vị thuộc Học viện có chức năng nhiệm vụ tổ chức việc phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, lưu trữ bản gốc các luận văn, luận án đã bảo vệ tại Học viện, các kết quả nghiên cứu khoa học, các ấn phẩm của Học viện, triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý hoạt động thư viện thông qua việc sử dụng khai thác các loại tài liệu; tổ chức quản lý nguồn tài nguyên thông tin, sưu tầm, tập hợp, trưng bày, giới thiệu và bảo quản những tài liệu, hiện vật của Học viện qua các thời kỳ.

2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển công tác thư viện của Học viện. Từng bước xây dựng Thư viện trở thành thư viện điện tử hiện đại, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển chung của Học viện. Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện;

b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện;

c) Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện;

d) Tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện;

đ) Phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện;

e) Phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình, lĩnh vực, ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Học viện;

g) Tiếp nhận, bổ sung và tổ chức khai thác khóa luận, luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học của người dạy và người học trong Học viện; xây dựng tài liệu nội sinh, cơ sở dữ liệu học liệu, tài nguyên học liệu mở;

h) Thực hiện liên thông với thư viện trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật;

i) Tổ chức không gian đọc; hướng dẫn sử dụng sản phẩm thư viện và dịch vụ thư viện; hoàn thiện kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, mở rộng kiến thức cho người dạy, người học và cán bộ toàn Học viện;

k) Tổ chức sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phục vụ các tư liệu, hiện vật về quá trình xây dựng và phát triển của Học viện. Tổ chức quản lý phòng truyền thống: bảo quản, lưu giữ tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, tranh ảnh, tài liệu, phim, băng hình, huân, huy chương… của Học viện; trưng bày và giới thiệu tư liệu, hiện vật tới khách tham quan và cán bộ, sinh viên theo qui định của Học viện;

l) Thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

m) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn