TRUNG TÂM THỰC HÀNH TIỀN LÂM SÀNG

Date: 12/09/2023Lượt xem: 615
ThS. Ngô Văn Trọng: PGĐ Trung tâm

1. Chức năng
Trung tâm Thực hành tiền lâm sàng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng, hướng dẫn các quy trình khám, chữa bệnh và công tác chăm sóc người bệnh cho các đối tượng sinh viên, học viên y khoa trên mô hình theo chương trình và kế hoạch dạy - học của Học viện, nghiên cứu khoa học trong phạm vi đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng.

2. Nhiệm vụ
a) Đào tạo
Là đơn vị điều phối hoạt động dạy – học thực hành kỹ năng tiền lâm sàng cho sinh viên, học viên.

Phối hợp với Khoa, Bộ môn tổ chức dạy – học thực hành kỹ năng tiền lâm sàng trên mô hình, qua các hình ảnh, mô phỏng có kết nối với máy tính và đa phương tiện thực tế ảo…theo kế hoạch giảng dạy của Học viện, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp với Khoa, Bộ môn xây dựng học phần tiền lâm sàng; tham gia viết giáo trình, tài liệu giảng dạy, kế hoạch bài giảng, xây dựng kịch bản mô phỏng cho các đối tượng đào tạo.

Phối hợp với Khoa, Bộ môn tổ chức đánh giá kỹ năng thực hành tiền lâm sàng của sinh viên, học viên.

Chủ trì, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về phương pháp dạy - học tiền lâm sàng, phương pháp xây dựng kịch bản mô phỏng, phương pháp đánh giá kỹ năng, phương pháp xây dựng tài liệu giảng dạy tiền lâm sàng;

b) Hoạt động khoa học công nghệ
Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của Trung tâm. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của Trung tâm tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.

Tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của Học viện, trong nước và nước ngoài;

c) Quản lý viên chức, xây dựng trung tâm
Thực hiện chế độ giao ban Trung tâm hàng tuần để kịp thời điều chỉnh những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động chung của Trung tâm, giảng dạy cho học viên, sinh viên…

Phân công quản lý theo mảng công việc;

d) Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các quy định khác liên quan đến hoạt động thực hành tiền lâm sàng.

đ) Nhiệm vụ khác
Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, chiến lược, định hướng phát triển của Học viện, của ngành.

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Học viện giao.

Hoàn thiện đề cương môn học, đề cương bài giảng, sách giáo khoa theo mẫu của phòng đào tạo cho các đối tượng.

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn