Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Date: 19/04/2022Lượt xem: 923
BỘ Y TẾ                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số: 816 /TB-HVYDCT                           Hà Nội, ngày 19  tháng 4  năm 2022


THÔNG BÁO
Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư; 
Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-HVYDCT của Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.   
Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đã họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho các nhà giáo là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022. Hội đồng nhất trí 100% đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho các nhà giáo, kết quả cụ thể như sau:
Danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

STT

Họ và tên

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Chức danh đề nghị bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

TS. Phạm Bá Tuyến

Y học/YHCT

Phó Giáo sư

7/7/7Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam trân trọng thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.
Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản ánh gửi về tổ thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam trước 16h30 ngày 4 tháng 5 năm 2022.
Địa chỉ liên hệ: Phòng 307- KHCN&HTQT, Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam, số 2 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội; email: hdgscs@vutm.vn.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Đăng website;                                                                                                      (Đã ký)
- Giám đốc (để Báo cáo);
- Lưu: VT, KHQT.


         Nguyễn Quốc Huy
Tin liên quan:

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, ứng viên PGS Phạm Bá Tuyến

Danh sách và hồ sơ ứng viên đề xuất xét công nhận học hàm GS, PGS năm 2021

Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Báo cáo kết quả công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn