Thông báo đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Date: 09/03/2020Lượt xem: 120
BỘ Y TẾ                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
   Số:   130 /TB-HVYDHCTVN                                                   
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020


THÔNG BÁO
V/v đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Kính gửi:
- Các Phòng ban, các Bộ môn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các nhà khoa học, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng thuộc các Bệnh viện thực hành.

Căn cứ Thông báo số 12/HĐGSNN của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ngày 12 tháng 2 năm 2020 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020. Để có thông tin báo cáo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; Học viện xin thông báo tới các Phòng ban, các Bộ môn, các đơn vị trực thuộc và cá nhân các Nhà khoa học, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng để gửi đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020 đăng ký xin gửi về phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trước ngày 02 tháng 4 năm 2020 để tập hợp trình Ban giám đốc và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Học viện tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.
Mọi chi tiết xin tham khảo tại http://hdcdgsnn.gov.vn 
Xin trân trọng cảm ơn. 
Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                      (Đã ký)   
- GĐ, các PGĐ (để BC)
- Lưu: VT, KHCN&HTQT.
                                                                                                       Đậu Xuân Cảnh
 

                                                                                  

Tin liên quan:

Thông báo về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo tiếp tục điều chỉnh lịch học lần 3 để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Kế hoạch mở mã ngành điều dưỡng trình độ Đại học

Thông báo điều chỉnh lịch học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo điều chỉnh lịch học để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn