Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Date: 02/06/2020Lượt xem: 3234
                         BỘ Y TẾ                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                 Số: 416  /QĐ-HVYDHCTVN                         Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách sinh viên được nhận học bổng của trường 
Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ- TTg ngày 02/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Công văn số 3458/BYT-K2ĐT ngày 05 tháng 06 năm 2014 của Bộ Y tế về việc đồng ý cho phép gia hạn liên kết đào tạo giữa Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung Y Dược Thiên Tân - Trung Quốc;

Căn cứ Quyết định 2227/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân (Trung Quốc) tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết Đào tạo cấp bằng cử nhân y khoa ngành Y học cổ truyền;

Căn cứ theo thông báo xét học bổng của Thành Phố Thiên Tân Trung Quốc dành cho các lưu học sinh nước ngoài năm 2020;

Căn cứ vào kết quả học tập 4 năm tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam của khóa đào tạo liên kết Thiên Tân (2016-2022);

Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng xét học bổng Học viện ngày 01 tháng 06 năm 2020;

Theo đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách sinh viên đạt học bổng của trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc khóa học (2016-2022) gồm các sinh viên có tên sau:

STT

Họ và tên

姓名

Ngày sinh

1

HOÀNG TRUNG NHÂN

黄忠仁

14/10/1991 

2

NGUYỄN CÔNG THÀNH

阮功成

02/09/1994 

3

TRẦN VĂN THÀNH

陈文成

02/10/1998


Điều 2. Phòng Đào tạo Đại học có trách nhiệm chuyển danh sách sinh viên đạt học bổng sang trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc .

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác chính trị và Quản lý học sinh sinh viên, Đào tạo Đại học và các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                                                                            GIÁM ĐỐC
- Trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc;                                                               (đã ký)
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CTCT và QLSV 


                                                                                                                                        Đậu Xuân Cảnh


Tin liên quan:

Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ

Thông báo về việc tạm dừng dạy, học thực hành lâm sàng đến hết ngày 30/4/2020

Thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế của Thủ tướng chính phủ

Thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến ôn thi và thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 ngành Y học cổ truyền

Thông báo về việc điều chỉnh, tạm dừng dạy và học lâm sàng

Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến để phòng dịch bệnh COVID-19

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn