Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Date: 01/08/2022Lượt xem: 1193
BỘ Y TẾ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số:  1944 /QĐ-HVYDCT Hà Nội, ngày  28 tháng 7  năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ kết quả tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022 của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Thạc sĩ đợt 1 năm 2022, ngành Y học cổ truyền cho 07 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo sau đại học, Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính - Tổng hợp; các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 2;  (Đã ký)
- Bộ GD&ĐT (để b/c);      
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.           
                                                Nguyễn Quốc Huy


                  

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN THẠC Sĩ NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số  1944/QĐ-HVYDCT ngày 28 tháng7 năm 2022
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)

TT

SBD

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Điểm thi

Ưu tiên

Ghi chú

LLCB YHCT

Bệnh Học

Ngoại ngữ

1

CH001

Hà Quý Anh

Nam

15/05/1997

6,50

6,50

76

 

 

2

CH002

Chu Văn Đạt

Nam

07/09/1985

8,50

8,00

90

 

 

3

CH003

Nguyễn Hồng Hạnh

Nữ

18/03/1990

6,50

7,50

98

 

 

4

CH004

Nguyễn Quang Huy

Nam

22/06/1991

7,00

5,50

96

 

 

5

CH005

Lê Hải Thảo

Nữ

01/12/1996

8,50

7,50

88

 

 

6

CH006

Nguyễn Công Trường

Nam

30/08/1989

5,25

6,00

98

 

 

7

CH007

Phạm Anh Tuấn

Nam

30/11/1984

7,00

7,50

99

 

 


(Danh sách gồm 07 thí sinh)./.


Tin liên quan:

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022 ngành Y học cổ truyền

Kết quả thi tuyển sinh Sau Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Danh sách dự tuyển đào tạo trình độ Tiễn sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Sau đại học đợt 1 năm 2022

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn