Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021

Date: 11/06/2021Lượt xem: 1274
BỘ Y TẾ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 421 /KH – HVYDHCTVN                            Hà Nội, ngày 10  tháng 6  năm 2021


KẾ HOẠCH
Khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021

1. Mục đích, yêu cầu, phạm vi và đối tượng khảo sát
1.1. Mục đích của việc khảo sát
a) Đối với Học viện
- Đánh giá thực trạng công tác đào tạo của Học viện thông qua ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp.
- Góp phần thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện.
- Việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp giúp Học viện  thực hiện tốt sứ mạng và mục tiêu của Học viện.
- Cung cấp thông tin để Học viện tiếp tục điều chỉnh Chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo, điều chỉnh các hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo.
b) Đối với sinh viên
Đảm bảo lợi ích của sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, thể hiện ý kiến về chất lượng đào tạo khóa học (CTĐT, chất lượng giảng dạy của giảng viên, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của cán bộ phòng ban, …)
1.2. Yêu cầu
Công tác lấy ý kiến sinh viên trước tốt nghiệp được thực hiện theo quy trình cụ thể, công khai và tuân thủ theo những yêu cầu sau:
- Nội dung thu thập ý kiến phản hồi phải đầy đủ, khách quan các tiêu chí liên quan đến chất lượng hoạt động đào tạo của Học viện.
- Sinh viên trước tốt nghiệp phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác lấy ý kiến; khách quan, công bằng, trung thực trong việc cung cấp thông tin phản hồi theo Phiếu khảo sát do Học viện cung cấp.
- Thông tin phản hồi phải được xử lý khách quan, trung thực và phải được sử dụng đúng mục đích
1.3. Nội dung khảo sát 
Nội dung khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá, bao gồm:
a) Mục tiêu và chương trình đào tạo
b) Hoạt động giảng dạy trong khóa học 
c) Tổ chức đào tạo và đánh giá sinh viên
d) Tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ học tập
đ) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên
e) Đánh giá chung về kết quả đào tạo
f) Ý kiến phản hồi của sinh viên về thực tập nghề nghiệp
g) Ý kiến khác
1.4. Đối tượng thực hiện khảo sát
- Sinh viên đại học chính quy ngành Y học cổ truyền: Y6 (khóa 2015 - 2021)
- Sinh viên đại học chính quy ngành Dược:  Dược 5 (khóa 2016 – 2021)
2. Công cụ khảo sát, phương pháp khảo sát, tiêu chí đánh giá xếp loại
Phiếu khảo sát (Mẫu phiếu kèm theo Kế hoạch) sử dụng thang đo Likert 05 mức độ
1. Hoàn toàn không đồng ý  (đáp ứng <40%) - tương ứng với 1 điểm
2. Không đồng ý      (đáp ứng từ 40- 49%) - tương ứng với 2 điểm
3. Tương đối đồng ý       (đáp ứng từ 50- 64%)  - tương ứng với 3 điểm
4. Đồng ý              (đáp ứng từ 65- 79%)  - tương ứng với 4 điểm
5. Hoàn toàn đồng ý (đáp ứng ≥80%) - tương ứng với 5 điểm
Phương pháp khảo sát:
Khảo sát bằng hình thức phát phiếu khảo sát trực tiếp hoặc gửi phiếu và nhận phiếu qua email.
Căn cứ vào số phiếu có giá trị thống kê, xử lý và phân tích như sau:

TT

Mức trung bình chung tích lũy

Mức ý kiến phản hồi

Hoạt động tiếp theo

1

4,21 - 5,0

Rất tốt

Tiếp tục duy trì và phát triển

2

3,41 - 4,20

Tốt

Hoàn thiện nâng cao hơn nữa

3

2,61 - 3,40

Khá

Cải thiện hơn để nâng cao chất lượng đào tạo

4

1,81 - 2,60

Trung bình

Xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo

5

1,00 - 1,80

Kém

Cần khắc phục và nhanh chóng có kế hoạch hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo


3. Tổ chức thực hiện khảo sát

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm

1

Lấy thông tin sinh viên trước tốt nghiệp (Y6, Dược 5)

5/2021

Phòng ĐTĐH

CB quản lý khối

2

Xây dựng Kế hoạch khảo sát, mẫu phiếu khảo sát trình BGĐ ký duyệt

6/2021

Phòng ĐTĐH

3

Thiết kế mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan về CTĐT trên phần mềm

6/2021

Trung tâm CNTT

4

Chỉ đạo, tổ chức, giám sát, đôn đốc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên (Y6, Dược 5)

6/2021

Ban Giám đốc;

Phòng ĐTĐH;

Khoa Dược;

Khoa Y Lâm sàng;

Cán bộ quản lý khối.

5

Kiếm tra độ tin cậy của số liệu SV đánh giá

Nhập phiếu

Xử lý số liệu; phân tích kết quả

7/2021

Phòng ĐTĐH

6

Viết báo cáo tổng kết

8/2021

Phòng ĐTĐH

4. Chi bồi dưỡng cho hoạt động khảo sát
- Nội dung chi: Xây dựng mẫu phiếu khảo sát; Chỉ đạo, tổ chức, giám sát lấy kiến phản hồi của sinh viên; Kiểm tra độ tin cậy của số liệu sinh viên đánh giá; Nhập phiếu; Xử lý số liệu; Phân tích kết quả; Viết báo cáo.
- Định mức: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.
- Phòng Tài chính kế toán: Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thanh toán các hoạt động theo quy định hiện hành.
Căn cứ vào Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021, các đơn vị liên quan phân công cán bộ, giảng viên, chuyên viên thực hiện đảm bảo yêu cầu thời gian theo Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc để chỉ đạo xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC
- Hội đồng trường (để b/c);                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC
- BGĐ (để b/c);                                                                                                         (Đã ký)
- Website, Evutm (để t/b);
- Các đơn vị, cá nhân liên quan (để t/h);
- Lưu: VT, ĐTĐH.

                                                                                                            Nguyễn Quốc Huy

Mẫu kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021: Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021.pdf


Tin liên quan:

Kế hoạch khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ giáo dục công” năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2021

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành YHCT trình độ đại học

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Đại học

Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ

Quyết định về việc ban hành "Quy định mẫu văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn