Thông báo về việc Đề cử danh sách Giáo sư/Phó Giáo sư tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

Date: 13/05/2022Lượt xem: 1099
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:  1056/TB-HVYDCT                               Hà Nội, ngày 13  tháng 5  năm 2022


THÔNG BÁO
Về việc Đề cử danh sách Giáo sư/Phó Giáo sư tham gia 
Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022
 
Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư; 
Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; 
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.    
Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam đã tiến hành họp đề cử các thầy/cô có chức danh GS/PGS tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Học viện.
Hội đồng thống nhất cao về việc Hội đồng giáo sư cơ sở được thành lập hàng năm, tuân thủ các quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, mang tính đặc thù của Học viện và lựa chọn thành viên của Hội đồng phù hợp với chuyên ngành ứng viên đăng ký xét chức danh. Các thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã đề cử 11 giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng, giảng viên ngoài Học viện, làm cơ sở để Giám đốc quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022.
Danh sách đề được đề cử như sau:
1. PGS.TS. Phạm Quốc Bình 
2. PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy
3. PGS.TS. Đoàn Quang Huy
4. PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh
5. PGS.TS. Trương Việt Bình
6. PGS.TS. Nguyễn Duy Thuần 
7. PGS. TS. Đoàn Minh Thụy
8. GS.TS. Nguyễn Công Khẩn
9. PGS.TS. Huỳnh Quang Huy
10. GS.TS. Trần Văn Thanh
11. PGS.TS. Vũ Nam
Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Hội đồng GSNN (để b/c); (Đã ký)
- Đăng Website; 
- Lưu: VT, KHQT.

                   Nguyễn Quốc Huy
Tin liên quan:

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, ứng viên PGS Phạm Bá Tuyến

Danh sách và hồ sơ ứng viên đề xuất xét công nhận học hàm GS, PGS năm 2021

Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn