Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

Date: 12/08/2020Lượt xem: 1766
BỘ Y TẾ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 863/QĐ-HVYDHCTVN                          Hà Nội, ngày  11 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-BGDĐT ngày 01/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;
n cứ kết quả tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày  29 tháng 7  năm 2020 của Học viện Y Dược học cổ truyển Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh đợt 1 Thạc sĩ 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Thạc sĩ đợt 1 năm 2020, ngành Y học cổ truyền cho 38 thí sinh (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo Sau đại học, Quản lý chất lượng, CTCT và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính tổng hợp và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;                                                                                                                  (Đã ký)
- Bộ GD &ĐT(để báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.
   Đậu Xuân Cảnh


DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẠC SĨ    
 NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2020 
(Kèm theo Quyết định số 863 ngày 11 tháng 8 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) 

TT SBD Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm thi Tổng điểm (không kể điểm NN)
LLCB YHCT Bệnh học YHCT Ngoại ngữ
1 CH0001 Nguyễn Hữu Ái Nam 5/23/1980 5.75 7.00 55.00 12.75
2 CH0002 Nguyễn Hoàng Anh Nam 5/2/1991 8.00 7.50 75.50 15.50
3 CH0004 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 2/15/1984 5.75 6.50 65.50 12.25
4 CH0005 Bùi Nguyễn Hoàng Duy Nam 8/26/1980 5.50 6.00 65.50 11.50
5 CH0006 Cao Quang Đại Nam 4/20/1989 6.75 5.25 58.00 12.00
6 CH0008 Hà Thị Hương Giang Nữ 4/21/1991 7.00 8.00 Miễn thi NN 15.00
7 CH0009 Nguyễn Hương Giang Nữ 12/6/1993 7.75 7.50 68.50 15.25
8 CH0010 Đoàn Minh Hải Nam 3/3/1993 5.00 6.50 57.50 11.50
9 CH0012 Bùi Quang Hòa Nam 10/12/1994 6.75 5.25 Miễn thi NN 12.00
10 CH0013 Lê Thanh Hội Nam 12/23/1995 7.00 8.00 Miễn thi NN 15.00
11 CH0014 Võ Thị Hợp Nữ 7/10/1983 6.25 5.00 59.00 11.25
12 CH0015 Nguyễn Phương Huy Nam 4/16/1995 7.00 8.00 Miễn thi NN 15.00
13 CH0016 Lê Thị Liên Nữ 4/2/1983 8.75 7.50 64.00 16.25
14 CH0017 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 8/2/1994 6.75 7.25 96.00 14.00
15 CH0018 Tô Thị Linh Nữ 6/29/1994 8.25 7.25 Miễn thi NN 15.50
16 CH0019 Trần Xuân Lộc Nam 1/1/1995 8.00 8.25 Miễn thi NN 16.25
17 CH0021 Phạm Thị Na Nữ 12/12/1995 7.00 5.50 Miễn thi NN 12.50
18 CH0022 Tạ Thị Nga Nữ 12/11/1994 6.25 6.75 85.00 13.00
19 CH0023 Lê Thị Hoài Như Nữ 7/10/1995 8.00 6.75 Miễn thi NN 14.75
20 CH0024 Phan Thị Hoàng Oanh Nữ 10/17/1995 5.00 6.50 Miễn thi NN 11.50
21 CH0026 Hoàng Trọng Quân Nam 11/2/1995 8.00 7.50 81.00 15.50
22 CH0027 Lê Thị Thảo Quyên Nữ 1/22/1995 7.50 6.00 Miễn thi NN 13.50
23 CH0028 Đoàn Thị Tú Quỳnh Nữ 9/13/1983 7.75 6.50 Miễn thi NN 14.25
24 CH0029 Trần Anh Sơn Nam 4/27/1995 5.25 5.75 Miễn thi NN 11.00
25 CH0030 Đoàn Nhật Tân Nam 1/1/1979 5.25 5.25 61.00 10.50
26 CH0031 Nguyễn Văn Toàn Nam 6/30/1991 7.00 9.00 Miễn thi NN 16.00
27 CH0032 Trần Thị Thanh Nữ 5/15/1995 6.50 5.00 Miễn thi NN 11.50
28 CH0033 Hoàng Trọng Tuấn Nam 4/20/1991 6.00 6.75 67.50 12.75
29 CH0034 Tôn Thất Tùng Nam 6/26/1988 5.00 5.00 88.00 10.00
30 CH0035 Phạm Thị Trang Nữ 3/3/1994 7.25 7.75 79.50 15.00
31 CH0036 Trần Thị Diệu Trang Nữ 2/28/1991 7.00 8.75 85.00 15.75
32 CH0037 Thân Minh Trí Nam 4/26/1995 6.25 6.00 Miễn thi NN 12.25
33 CH0038 Bạch Trần Trung Nam 7/20/1991 5.00 5.00 88.00 10.00
34 CH0039 Doãn Văn Trung Nam 7/5/1987 6.50 5.50 62.50 12.00
35 CH0041 Tô Hùng Vinh Nam 2/3/1994 6.25 7.50 Miễn thi NN 13.75
36 CH0042 Nguyễn Nguyên Xuân Nữ 6/1/1995 6.25 6.00 Miễn thi NN 12.25
37 CH0043 Lê Thị Hải Yến Nữ 11/22/1995 5.75 7.25 77.50 13.00
38 CH0044 Thái Thị Hải Yến Nữ 5/30/1993 6.75 5.75 76.50 12.50
Danh sách gồm 38 thí sinh            

Tin liên quan:

Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt 1 năm 2020

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2020 ngành Y học cổ truyền

Danh sách dự thi Chuyên khoa cấp II ngành Y học cổ truyền năm 2020

Danh sách dự thi Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

Danh sách dự thi Chuyên khoa cấp I ngành Y học cổ truyền năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn