Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Date: 01/08/2022Lượt xem: 1287
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDCT VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1946/QĐ-HVYDCT    Hà Nội, ngày 28  tháng 7  năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II 
ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-BYT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo Chuyên khoa I, Chuyên khoa II và Bác sĩ Nội trú năm 2020;
Căn cứ kết quả tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2022 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022 của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022 cho 42 thí sinh, Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022  cho 02 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo sau đại học, Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính - Tổng hợp; các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 2;  (Đã ký)
- Bộ Y tế; (để b/c);     
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.                                                                                  

                                                     Nguyễn Quốc Huy

                         

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA I
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-HVYDCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)

TT

SBD

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Điểm thi

Ưu tiên

Ghi chú

Chuyên ngành

Sinh lý

1

CKI001

Trần Thị Thuỳ Anh

Nữ

15/12/1995

8,25

7,50

 

 

2

CKI002

Vũ Ngọc

Anh

Nữ

10/12/1983

5,75

5,25

 

 

3

CKI003

Nguyễn Văn Ba

Nam

21/12/1981

7,00

5,25

 

 

4

CKI004

Trần Thanh Bình

Nam

22/09/1991

7,75

8,75

 

 

5

CKI005

Nguyễn Thị Ngọc Châm

Nữ

04/10/1991

7,50

8,25

 

 

6

CKI006

Mai Thị Duyên

Nữ

09/02/1987

6,75

5,75

 

 

7

CKI007

Nguyễn Thị Trà Giang

Nữ

20/07/1994

8,00

6,75

 

 

8

CKI008

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Nữ

23/03/1994

8,00

7,75

 

 

9

CKI009

Trần Thanh Hùng

Nam

09/07/1980

6,50

7,00

 

 

10

CKI010

Phạm Thị

Hương

Nữ

25/11/1995

8,00

8,75

 

 

11

CKI011

Lê Văn Hữu

Nam

03/10/1976

6,75

5,25

 

 

12

CKI012

Đinh Lê Huy

Nam

20/11/1987

7,50

8,50

 

 

13

CKI013

Trần Đức Huy

Nam

24/07/1995

7,25

6,75

 

 

14

CKI014

Nhữ Thị Lan

Nữ

25/02/1991

8,75

8,50

 

 

15

CKI015

Chu Lý Linh

Nữ

13/03/1994

8,50

5,75

 

 

16

CKI016

Tô Thị Linh

Nữ

29/06/1994

8,25

8,00

 

 

17

CKI017

Lê Như Long

Nam

15/07/1985

7,75

7,75

 

 

18

CKI018

Bùi Văn Luân

Nam

26/08/1990

6,00

7,50

 

 

19

CKI021

Nguyễn Thị Như Mai

Nữ

29/10/1986

7,50

7,50

 

 

20

CKI022

Trần Thị Sao Mai

Nữ

18/09/1995

7,25

6,25

 

 

21

CKI023

Hoàng Thị Mến

Nữ

15/10/1978

5,00

5,00

 

 

22

CKI024

Vương Thị Nam

Nữ

12/12/1983

7,50

5,50

 

 

23

CKI025

Trần Bá Ngọc

Nam

05/08/1986

7,00

6,75

 

 

24

CKI026

Lê Thị Phương

Nữ

30/08/1995

7,75

6,75

 

 

25

CKI027

Bùi Thị Quý

Nữ

20/08/1992

8,75

7,50

 

 

26

CKI028

Hoàng Văn Quyền

Nam

03/03/1995

6,50

7,00

 

 

27

CKI029

Ngân Ngọc Quỳnh

Nữ

13/09/1992

7,50

8,50

 

 

28

CKI030

Lê Bá Tài

Nam

30/05/1995

6,75

7,25

 

 

29

CKI031

Nguyễn Đình Thắng

Nam

11/08/1992

6,00

5,50

 

 

30

CKI032

Lê Thị Thanh

Nữ

01/05/1995

7,50

6,50

 

 

31

CKI033

Huỳnh Thị Phương

Thảo

Nữ

17/01/1989

8,50

8,00

 

 

32

CKI034

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

15/03/1994

8,00

6,75

 

 

33

CKI035

Phạm Hương Thảo

Nữ

07/06/1993

6,50

5,00

 

 

34

CKI036

Trương Thu Thảo

Nữ

16/11/1989

8,75

8,00

 

 

35

CKI038

Phan Thị Anh Thơ

Nữ

28/07/1992

8,50

7,25

 

 

36

CKI039

Nguyễn Thị Thỏa

Nữ

24/01/1995

8,25

7,00

 

 

37

CKI040

Nguyễn Thị Anh Thư

Nữ

05/10/1992

7,75

5,00

 

 

38

CKI041

Nguyễn Thị Hương Trà

Nữ

14/01/1993

7,75

7,25

 

 

39

CKI042

Vũ Huyền Trang

Nữ

07/10/1986

8,25

6,75

 

 

40

CKI043

Hồ Văn Vinh

Nam

16/07/1982

7,00

7,25

 

 

41

CKI044

Nguyễn Đình Vũ

Nam

15/12/1993

5,25

6,00

 

 

42

CKI045

Kiều Đức Xương

Nam

20/10/1986

6,50

5,00

 

 

                 (Danh sách gồm 42 thí sinh)

                         

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA II
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-HVYDCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)

TT

SBD

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Điểm thi

Ưu tiên

Ghi chú

Chuyên ngành

Ngoại Ngữ

1

CKII001

Đàm Thành Long

Nam

10/04/1982

6,75

77

 

 

2

CKII002

Trần Thị Oanh

Nữ

12/04/1980

6,75

Miễn Thi

 

 

                  (Danh sách gồm 02 thí sinh)./.
Tin liên quan:

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022 ngành Y học cổ truyền

Kết quả thi tuyển sinh Sau Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Danh sách dự tuyển đào tạo trình độ Tiễn sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn