Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19

Date: 04/03/2021Lượt xem: 4321
                 BỘ Y TẾ                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 120/TB-HVYDHCTV                                      Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021


THÔNG BÁO
Về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 572/UBND-KGVX về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2021; Căn cứ tình hình thực tế của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, Học viện xin thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 như sau:

1. Giảng dạy lý thuyết
- Giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học bắt đầu dạy và học tập trung từ thứ Hai ngày 08/3/2021. 
- Trường hợp tiếp tục giảng dạy trực tuyến: Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Module làm đề xuất gửi Ban Giám đốc và phòng Đào tạo Đại học. Trừ trường hợp sinh viên năm thứ nhất phải tổ chức dạy và học tập trung.
2. Giảng dạy thực hành và lâm sàng
Giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học bắt đầu đi học thực hành, lâm sàng từ thứ Hai ngày 08/3/2021 (theo lịch thời khóa biểu năm học 2020-2021).
3. Thi kết thúc học phần
Tổ chức thi kết thúc học phần từ thứ Tư ngày 10/3/2021.
4. Tổ chức học lại, học cải thiện
Phòng Đào tạo Đại học phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng liên quan tổ chức học lại, học cải thiện bắt đầu từ ngày 15/3/2021.
5. Khai báo y tế
Học viện yêu cầu giảng viên, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế trong Tờ khai y tế của Học viện qua đường link:

Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin tổng hợp danh sách khai báo trước ngày 08/3/2021
.
Sinh viên từ vùng dịch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội (Liên hệ phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên).
Tư vấn sức khỏe Y tế học đường: Liên hệ cô Nguyễn Thị Mai. Số điện thoại: 098.202.7561 để được hướng dẫn.
Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
- Hội đồng trường (báo cáo);                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc (báo cáo);                                                                                                (Đã ký)
- Các Khoa, phòng, Bộ môn, Trung tâm,         
các lớp sinh viên (để thực hiện);
- Đăng tải trên Website, Evutm;
- Lưu: VT, ĐTĐH; ĐTSĐH.

                                                                                                               Nguyễn Quốc Huy
Tin liên quan:

Thông báo về việc điều chỉnh hoạt động dạy học trực tuyến

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thực tập nghề nghiệp khối Dược

Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp dành cho đối tượng D5K3

Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra đầu vào năm 2020 chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra đầu vào năm 2020 chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn