Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp dành cho đối tượng D5K3

Date: 11/01/2021Lượt xem: 2265
                         BỘ Y TẾ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
              Số 05 /KH-HVYDHCTVN                           Hà Nội, ngày 11 tháng  01 năm 2021


KẾ HOẠCH CHI TIẾT 
Thực tập nghề nghiệp dành cho đối tượng D5K3

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo đại học lập kế hoạch chi tiết thực tập nghề nghiệp của lớp D5K3 như sau:
1- Thời gian: Từ tuần 22 đến tuần 35 (từ 25/01/2021  đến 30/4/2021, nghỉ tết Nguyên Đán tuần 24 và 25)
2- Kế hoạch chia nhóm thực tập: 
Sinh viên D5K3 được chia thành 12 nhóm (khoảng 11 sinh viên/nhóm) và mỗi nhóm chia làm 2 tổ với 3 tổ hợp nội dung thực tập như sau:

Nội dung

Tổ hợp 1 (N1,2,3,4,11,12)

Tổ hợp 2 (N5,6,7,8)

Tổ hợp 3

(N9,10)

Nhà thuốc

4 tuần

4 tuần

4 tuần

Sở Y tế

1 tuần

1 tuần

1 tuần

Quản trị, quản lý, kinh doanh và marketing

1 tuần

1 tuần

1 tuần

Quản lý dược và Dược lâm sàng

2 tuần

2 tuần

2 tuần

Xưởng - Kho và kế hoạch sản xuất

2 tuần

2 tuần

QA/QC - Cơ điện và xưởng hoàn thiện

2 tuần

2 tuần

Bào chế dược, Dược liệu và QA/QC

2 tuần

2 tuần


Kế hoạch chi tiết chia nhóm thực tập như sau:

     Nội dung  

     Tuần

Nhà thuốc

Sở Y tế

Quản trị, quản lý, kinh doanh và marketing

Tuần 22 - 23

Nhóm 1,2,3,4

Nhóm 6

Nhóm 10

Nhóm 10

Nhóm 6

Tuần 26 - 27

Nhóm 1,2,3,4

Nhóm 5

Nhóm 9

Nhóm 9

Nhóm 5

Tuần 28 - 29

Nhóm 9,10,11,12

Nhóm 3

Nhóm 8

Nhóm 8

Nhóm 3

Tuần 30 - 31

Nhóm 9,10,11,12

Nhóm 4

Nhóm 7

Nhóm 7

Nhóm 4

Tuần 32 - 33

Nhóm 5,6,7,8

Nhóm 1

Nhóm 12

Nhóm 12

Nhóm 1

Tuần 34 - 35

Nhóm 5,6,7,8

Nhóm 2

Nhóm 11

Nhóm 11

Nhóm 2


           Nội dung

      Tuần 

Quản lý dược và Dược lâm sàng

BV Hà Đông

BV Thanh Nhàn

BV YHCT Bộ CA

BV YHCT TW

Tuần 22 - 23

Nhóm 7.1

Nhóm 7.2

Nhóm 11.1

Nhóm 11.2

Tuần 26 - 27

Nhóm 8.1

Nhóm 8.2

Nhóm 12.1

Nhóm 12.2

Tuần 28 - 29

Nhóm 4.1

Nhóm 4.2

Nhóm 5.1

Nhóm 5.2

Tuần 30 - 31

Nhóm 3.1

Nhóm 3.2

Nhóm 6.1

Nhóm 6.2

Tuần 32 - 33

Nhóm 2.1

Nhóm 2.2

Nhóm 9.1

Nhóm 9.2

Tuần 34 - 35

Nhóm 1.1

Nhóm 1.2

Nhóm 10.1

Nhóm 10.2    Nội dung

  Tuần 

Xưởng - Kho và kế hoạch sản xuất

QA/QC - Cơ điện và xưởng hoàn thiện

Bào chế dược, Dược liệu và QA/QC

CT Dược Khoa

CT Mediplantex

CT Dược Khoa

CT Mediplantex

BV YHCT Bộ CA

BV YHCT TW

Tuần 22 - 23

Nhóm 5.1

Nhóm 5.2

Nhóm 9

Nhóm 12

Nhóm 8.1

Nhóm 8.2

Tuần 26 - 27

Nhóm 6.1

Nhóm 6.2

Nhóm 10

Nhóm 11

Nhóm 7.1

Nhóm 7.2

Tuần 28 - 29

Nhóm 1

Nhóm 7

Nhóm 2.1

Nhóm 2.2

Nhóm 6.1

Nhóm 6.2

Tuần 30 - 31

Nhóm 2

Nhóm 8

Nhóm 1.1

Nhóm 1.2

Nhóm 5.1

Nhóm 5.2

Tuần 32 - 33

Nhóm 3

Nhóm 11

Nhóm 4.1

Nhóm 4.2

Nhóm 10.1

Nhóm 10.2

Tuần 34 - 35

Nhóm 4

Nhóm 12

Nhóm 3.1

Nhóm 3.2

Nhóm 9.1

Nhóm 9.2


3- Cơ sở thực tập và nội dung thực tập tại cơ sở
3.1- Nhà thuốc: 
Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP – đã được giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm do sở y tế cấp, còn hiệu lực
Sinh viên tự liên hệ cơ sở thực tập và viết báo cáo với các nội dung chỉ tiêu thực tập (như trong Đề cương chi tiết học phần)
3.2- Sở Y tế
Sinh viên Quan sát và báo cáo theo các nội dung chỉ tiêu thực tập (như trong Đề cương chi tiết học phần)
3.3- Khoa Dược bệnh viện
Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn Hà Nội (Bệnh viện Thanh Nhàn, Đa khoa Hà Đông, YHCT Bộ Công an, YHCT TW,...)
Sinh viên đăng ký nội dung thực tập và viết báo cáo với các nội dung chỉ tiêu thực tập (như trong Đề cương chi tiết học phần)
3.4- Công ty sản xuất: 
Các công ty sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP (công ty Mediplantex, cổ phần Dược Khoa,…)
Sinh viên đăng ký nội dung thực tập và viết báo cáo với các nội dung chỉ tiêu thực tập (như trong Đề cương chi tiết học phần)
4. Chỉ tiêu thực tập
Được mô tả chi tiết trong Đề cương chi tiết học phần thực tập nghề nghiệp.
 5. Đánh giá
- Yêu cầu sinh viên phải đi đầy đủ, nếu nghỉ từ 01 buổi không phép nội dung nào sẽ phải thực hành lại nội dung đó.
- Mỗi sinh viên chuẩn bị 03 sổ nhật ký thực tập (tương ứng với 3 nội dung tại nhà thuốc, khoa dược bệnh viện và công ty) có ghi rõ họ tên, lớp, mã sinh viên, đánh số trang và ghi chép chi tiết các nội dung đã được học/làm. Cuối đợt thực tập, sinh viên xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn của Học viện và nộp lại cho Khoa Dược để chấm điểm.
- Sau mỗi nội dung thực tập, sinh viên viết báo cáo về các nội dung đã thực tập (tương ứng với 6 nội dung đã đăng ký) vào báo cáo thực tập rồi xin dấu, chữ ký và nhận xét của cán bộ phụ trách tại cơ sở vào sổ và nộp lại cho Khoa Dược Học viện.
- Trong quá trình thực tập tại cơ sở, cán bộ giảng dạy trực tiếp tại cơ sở sẽ chấm điểm quá trình.
- Điểm học phần là điểm trung bình cộng của nhật ký thực tập, báo cáo thực tập và điểm quá trình tại cơ sở (trừ Sở Y tế).  Sinh viên điểm < 4,0 sẽ không đạt.
Kết quả thực tập của sinh viên được lưu tại Khoa Dược, phòng Đào tạo đại học và phòng Quản lý chất lượng

Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc (để báo cáo);                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
- Khoa Dược;                                                                                                        (Đã ký)
- Sinh viên D5K3;
- Đăng website;
- Lưu: VT; ĐTĐH. 
                                                                                                        Nguyễn Quốc Huy
Tin liên quan:

Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra đầu vào năm 2020 chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra đầu vào năm 2020 chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo phúc khảo bài thi kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo kết quả kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Danh sánh thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn