Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021

Date: 11/06/2021Lượt xem: 1349
BỘ Y TẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số:  422/KH – HVYDHCTVN                             Hà Nội, ngày  10 tháng  6 năm 2021


KẾ HOẠCH
Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
năm học 2020 - 2021

1. Mục đích, yêu cầu, phạm vi và đối tượng khảo sát
1.1. Mục đích của việc khảo sát
a) Đối với Học viện
- Đánh giá chất lượng hoạt động của giảng viên thông qua ý kiến phản hồi của sinh viên.
- Góp phần thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện.
- Giúp Ban Giám đốc, các Khoa, Bộ môn có cơ sở để nhận xét, đánh giá và có kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên.
b) Đối với giảng viên
- Tạo thêm thông tin giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy, hoàn thiện, phát huy năng lực giảng dạy về chuyên môn, tác phong sư phạm.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, mục tiêu đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện.
c) Đối với sinh viên
- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của sinh viên trong học tập và rèn luyện bản thân.
- Đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên được phản ánh nguyện vọng và thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
1.2. Yêu cầu của việc khảo sát
Công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện theo quy trình cụ thể, công khai và tuân thủ theo những yêu cầu sau:
- Nội dung khảo sát phải đáp ứng yêu cầu Công văn số 7324/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm định chất lượng.
- Giảng viên và sinh viên phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát.
- Sinh viên phải trung thực, khách quan và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
- Thông tin phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực, chính xác và phải được sử dụng đúng mục đích.
- Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía sinh viên về hoạt động giảng dạy của bản thân.
1.3. Nội dung khảo sát 
- Thông tin về học phần
- Phương pháp giảng dạy của giảng viên
- Nội dung giảng dạy
- Kiểm tra, đánh giá
- Tác phong sư phạm của giảng viên
- Đánh giá chung
- Ý kiến khác
1.4. Đối tượng thực hiện khảo sát
Sinh viên ngành Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học trình độ đại học tham dự các học phần/Module lý thuyết, thực hành, lâm sàng được triển khai trong năm học 2020 - 2021.
2. Công cụ khảo sát, phương pháp khảo sát, tiêu chí đánh giá xếp loại
Phiếu khảo sát (Mẫu phiếu kèm theo Kế hoạch) sử dụng thang đo Likert 05 mức độ
1. Hoàn toàn không đồng ý  (đáp ứng <40%) - tương ứng với 1 điểm
2. Không đồng ý      (đáp ứng từ 40- 49%) - tương ứng với 2 điểm
3. Tương đối đồng ý       (đáp ứng từ 50- 64%)  - tương ứng với 3 điểm
4. Đồng ý              (đáp ứng từ 65- 79%)  - tương ứng với 4 điểm
5. Hoàn toàn đồng ý (đáp ứng ≥80%) - tương ứng với 5 điểm
- Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy lý thuyết của giảng viên.
- Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy thực hành của giảng viên.
- Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy lâm sàng của giảng viên.
Phương pháp khảo sát: Khảo sát bằng hình thức phát phiếu trực tiếp hoặc online
Căn cứ vào số phiếu có giá trị thống kê, xử lý và phân tích như sau:

TT

Mức trung bình chung tích lũy

Mức ý kiến phản hồi

Hoạt động tiếp theo

1

4,21 - 5,0

Rất tốt

Tiếp tục duy trì và phát triển

2

3,41 - 4,20

Tốt

Hoàn thiện nâng cao hơn nữa

3

2,61 - 3,40

Khá

Cải thiện hơn để nâng cao năng lực của giảng viên

4

1,81 - 2,60

Trung bình

Xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao năng lực của giảng viên

5

1,00 - 1,80

Kém

Cần khắc phục và nhanh chóng có kế hoạch hoàn thiện, nâng cao năng lực của giảng viên


3. Tổ chức thực hiện khảo sát

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm

1

Lấy thông tin sinh viên

6/2021

Phòng ĐTĐH

CB quản lý khối

2

Cập nhật thông tin về các học phần/module giảng dạy năm học 2020 - 2021

6/2021

Phòng ĐTĐH

CB quản lý khối

3

Cập nhật thông tin giảng viên giảng dạy năm học 2020 - 2021

6/2021

4

Xây dựng Kế hoạch khảo sát, mẫu phiếu khảo sát trình BGĐ ký duyệt

6/2021

Phòng ĐTĐH

5

Lập phiếu khảo sát trên cổng thông tin

6/2021

Trung tâm CNTT

6

Chỉ đạo, tổ chức, giám sát, đôn đốc sinh viên gửi ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên

7/2021

Ban Giám đốc

Phòng ĐTĐH; Cán bộ quản lý khối;

Phòng CTCT&QLSV;

Cố vấn học tập;

Khoa Dược;

Khoa Y Lâm sàng

7

Kiếm tra độ tin cậy của số liệu; SV đánh giá;

Nhập phiếu;

Xử lý số liệu; phân tích kết quả

7/2021

Phòng ĐTĐH

8

Viết báo cáo tổng kết

8/2021

Phòng ĐTĐH


4. Chi bồi dưỡng cho hoạt động khảo sát
- Nội dung chi: Xây dựng mẫu phiếu khảo sát; Chỉ đạo, tổ chức, giám sát, đôn đốc SV có ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên trên cổng thông tin của Học viện; Kiểm tra độ tin cậy của số liệu; Nhập phiếu; Xử lý số liệu; Phân tích kết quả; Viết báo cáo.
- Định mức: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.
- Phòng Tài chính kế toán: Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thanh toán các hoạt động theo quy định hiện hành.
Căn cứ vào Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021, các đơn vị liên quan phân công cán bộ, giảng viên, chuyên viên thực hiện đảm bảo yêu cầu thời gian theo Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc để chỉ đạo xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:    KT. GIÁM ĐỐC
- Hội đồng trường (để b/c);      PHÓ GIÁM ĐỐC
- BGĐ (để b/c); (Đã ký)
- Website, Evutm (để t/b);
- Các đơn vị, cá nhân liên quan (để t/h);
- Lưu: VT, ĐTĐH.

       Nguyễn Quốc Huy

Mẫu kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021, xem chi tiết tại đây: Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021.pdf
Tin liên quan:

Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021

Kế hoạch khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ giáo dục công” năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2021

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành YHCT trình độ đại học

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Đại học

Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn