Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Date: 25/06/2021Lượt xem: 2612
BỘ Y TẾ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
           Số:  449/KH-HVYDHCTVN       Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021
                                              
KẾ HOẠCH
Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ về việc giao Bộ GD&ĐT "công bố sinh viên ra trường có việc làm ở từng trường đại học, từng ngành học", Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm;
Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam;
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt nam xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2020, cụ thể như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Khảo sát, báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Thu nhận thông tin khách quan, chính xác về sản phẩm đào tạo của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, giúp Học viện có căn cứ điều chỉnh công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
- Công khai với xã hội về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Bổ sung số liệu minh chứng Báo cáo tự đánh giá hàng năm của nhà trường.
- Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp là một trong các cơ sở để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở mã ngành đào tạo...đồng thời, để phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo quy định.
2. Yêu cầu
- Việc khảo sát phải đảm bảo khách quan, trung thực; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra và có đầy đủ minh chứng phục vụ công tác kiểm tra, xác minh thông tin báo cáo.
- Việc khảo sát là yêu cầu bắt buộc đối với Học viện, là cơ sở để Bộ giáo dục và Đào tạo giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của nhà trường.
- Việc khảo sát phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÔNG CỤ KHẢO SÁT
1. Đối tượng khảo sát
- Sinh viên đã tốt nghiệp hệ Đại học chính quy chuyên ngành đào tạo: Y học cổ truyền khóa 2014-2020 và Dược khóa 2015-2020.
2. Nội dung khảo sát
Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp thông qua các nội dung cơ bản sau:
- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau tốt nghiệp.
- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường làm đúng, gần hoặc trái ngành đào tạo; tỷ lệ sinh viên đang tiếp tục học lên cao.
- Mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp với công việc hiện tại.
- Đánh giá về kỹ năng và kiến thức được nhà trường trang bị và đáp ứng trong công việc.
3. Công cụ và nội dung khảo sát 
Sử dụng bộ câu hỏi đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả của cuộc khảo sát trước và thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành qui định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
Phiếu hỏi được chia làm 2 phần như sau:
Phần thứ nhất: Các câu hỏi về thực trạng việc làm của người học sau 1 năm tốt nghiệp bao gồm: thời gian có việc làm lần đầu tiên; nơi công tác; thông tin tìm việc làm; lĩnh vực công tác; mức thu nhập; mức độ hài lòng với công   việc hiện tại.
Phần thứ hai: Các câu hỏi về kỹ năng và kiến thức được nhà trường trang bị và đáp ứng trong công việc.
III. QUY TRÌNH KHẢO SÁT
1. Tổ chức khảo sát
- Lập cơ sở dữ liệu về sinh viên đã tốt nghiệp (số điện thoại, email)
- Thiết kế phiếu khảo sát.
- Gửi phiếu khảo sát đến sinh viên đã tốt nghiệp.
2. Xử lý kết quả
Sau khi nhận kết quả của sinh viên, thống kê và báo cáo kết quả cho lãnh đạo Học viện và các đơn vị có liên quan.
3. Sử dụng kết quả
Giúp cho Học viện và phòng, khoa, bộ môn có chuyên ngành đào tạo bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế xã hội.
IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NGHIỆM VỤ

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị chủ trì

             1

Xây dựng kế hoạch khảo sát trình Giám đốc phê duyệt

Tháng 5/2021

P. CTCT&QLSV

            2

Thông báo Kế hoạch khảo sát trên cổng thông tin điện tử của Học viện.

Thiết kế mẫu phiếu khảo sát

Tháng 5/2021

P. CTCT&QLSV

           3

Lập dự trù kinh phí để phục vụ khảo sát

Tháng 5/2021

P. CTCT&QLSV

           4

Lập danh sách của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Tháng 5/2021

P. CTCT&QLSV

           5

- Thu thập thông tin từ sinh viên.

- Tiến hành điều tra thử 30 sinh viên đã tốt nghiệp năm 2020.

Tháng 5/2021

P. CTCT&QLSV

            6

Hoàn thiện phiếu điều tra

Tháng 6/2021

P. CTCT&QLSV

           7

- Tiến hành điều tra: Phát phiếu khảo sát online tới từng bạn sinh viên qua Email, Facebook, Zalo…

- Nhận kết quả và thống kê kết quả khảo sát.

Tháng 7-8/2021

P. CTCT&QLSV

          8

- Gửi kết quả khảo sát về P.CTCT&QLSV.

- Thiết kế nhập số liệu phân tích.

- Nhập số liệu và phân tích kết quả khảo sát.

- Dự kiến điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Dự kiến công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm sau.

Tháng 9-10/2021

P. CTCT&QLSV

           9

Tổng hợp, thống kê kết quả khảo sát theo từng mục đích đề ra.

Tháng 11/2021

P. CTCT&QLSV

  10

Gửi báo cáo tổng kết đến:

- Lãnh đạo Học viện.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo và cập nhật thông tin lên dữ liệu chung của Bộ.

- Các đơn vị liên quan.

Tháng 11/2021

P. CTCT&QLSV

   11

Lưu trữ thông tin dữ liệu và xây dựng cơ sở, báo cáo Bộ GD & ĐT về kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Tng 11/2021

P. CTCT&QLSV


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng CTCT&QLSV:

- Là đầu mối trực tiếp xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng ban liên quan lập cơ sở dữ liệu về sinh viên sau tốt nghiệp, triển khai điều tra, tập hợp kết quả phiếu điều tra sinh viên tốt nghiệp, tổng hợp kết quả, lập báo cáo tổng hợp tình hình việc làm và đánh giá về chương trình đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp. 
- Triển khai hướng dẫn thực hiện quy định cụ thể về mẫu phiếu điều tra, đối tượng, phạm vi, hình thức, quy trình và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc lấy ý kiến; phương pháp xử lý, sử dụng kết quả, bổ sung báo cáo Tự đánh giá của nhà trường và chế độ lưu trữ các tài liệu, dữ liệu, thông tin.
2. Phòng Tài chính kế toán
Phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên xây dựng dự trù kinh phí trình Ban giám đốc phê duyệt và chi trả cho các đối tượng theo đúng quy định.
Trên đây là nội dung Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020. Đề nghị các phòng, bộ môn, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung yêu cầu đề ra. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời để phòng CTCT&QLSV trình Ban giám đốc xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC
- BGĐ (để b/c);                                                                                                                        (Đã ký)
- Đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, P.CTCT&QLSV.
           
          
                Nguyễn Quốc Huy

Tin liên quan:

Thông báo về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức khảo sát , lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo sau đại học năm 2021

Thông báo đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Hội thảo trực tuyến UniSmartItaly - Học tập và làm việc với Ý

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2021 ngành Y học cổ truyền

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn