Thông báo về việc triển khai học lại, thi lại, học cải thiện, thi cải thiện năm học 2019-2020

Date: 23/03/2020Lượt xem: 369
                               BỘ Y TẾ                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
               Số: 168 /TB-HVYDHCTVN                                          Hà Nội, ngày 23 tháng  3  năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc triển khai học lại, thi lại, học cải thiện, thi cải thiện 
năm học 2019-2020 

            Kính gửi: 
- Các Khoa, Bộ môn, Module;
- Các Phòng, ban, đơn vị;
- Sinh viên toàn Học viện.

Để đảm bảo kế hoạch dạy học của năm học 2019-2020, sinh viên toàn Học viện có thể đăng ký học lại, thi lại, học cải thiện, thi cải thiện từ ngày 24/3/2020. Sinh viên chủ động liên hệ với các Khoa, Bộ môn, Module để đăng ký lịch học phù hợp với kế hoạch học tập.

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Module, phòng ban chức năng hỗ trợ sinh viên đăng ký, tổ chức học lại, học cải thiện theo đúng quy chế đào tạo của Học viện.
  Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám Đốc;                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                                         (Đã ký)
- Đăng Egov; Website;
- Lưu: VT, P.ĐTĐH./.                     

                               

          Đoàn Quang Huy

Tin liên quan:

Thông báo về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

Tăng cường Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trong trường học, ký túc xá

Thông báo đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Thông báo về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học kỳ II năm học 2019 - 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn