Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Date: 01/08/2022Lượt xem: 767
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1945/QĐ-HVYDCT Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ 
ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam đào tạo trình độ Tiến sĩ, chuyên ngành Y học cổ truyền;;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học  ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận trúng tuyển cho 02 nghiên cứu sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông/bà Trưởng phòng: Đào tạo sau đại học, Quản lý chất lượng, Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Tài chính Kế toán, Hành chính Tổng hợp và Nghiên cứu sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2; (Đã ký)
- Bộ GD&ĐT(để b/c);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.

                Nguyễn Quốc Huy

                          

BỘ Y TẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN 
ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số : 1945/QĐ-HVYDCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 
của Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

1

Tôn Mạnh Cường

Nam

19/06/1972

Tỉnh Vĩnh Phúc

2

Nguyễn Ngọc Chi Lan

Nữ

24/03/1989

Thành phố Cần Thơ


(Danh sách gồm 02 nghiên cứu sinh)
Tin liên quan:

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022 ngành Y học cổ truyền

Kết quả thi tuyển sinh Sau Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Danh sách dự tuyển đào tạo trình độ Tiễn sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn