Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy trình độ đại học

Date: 23/12/2021Lượt xem: 1451
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
   Số: 1252/QĐ-HVYDHCTVN                             Hà Nội, ngày 16  tháng 12  năm 2021
                

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022
cho sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy trình độ đại học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ - TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025
Căn cứ Nghị quyết số 481/NQ-HĐTHVYDHCTVN ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam;
Xét hồ sơ và đơn xin miễn, giảm học phí của sinh viên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn, giảm học phí học kì I năm học 2021-2022 cho 248 sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy trình độ đại học, cụ thể như sau:
1. Miễn 100% học phí cho 120 sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy (có danh sách kèm theo).
2. Giảm 70% học phí cho 106 sinh viên hệ chính quy (có danh sách kèm theo).
3. Giảm 50% học phí cho 22 sinh viên hệ chính quy (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Đào tạo đại học, Tài chính Kế toán và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2;              (đã ký)        
- BGĐ (để b/c);
- Đăng website HV;
- Lưu: VT, CTCT&QLSV
   Nguyễn Quốc Huy


-----------------------------------------------------
* DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHỐI ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN 100% HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022. Xem chi tiết tại đây: Danh sách sinh viên các khối được hưởng miễn 100% học phí.pdf

* DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHỐI ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN 70% HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022. Xem chi tiết tại đây: Danh sách sinh viên các khối được hưởng miễn 70% học phí.pdf

* DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHỐI ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN 50% HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022. Xem chi tiết tại đây: Danh sách sinh viên các khối được hưởng miễn 50% học phí.pdf
Tin liên quan:

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Quyết định về việc cấp học bổng kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học (Y1-Y5; Dược khóa 1-3; Đa khoa Y1)

Quyết định về việc cấp học bổng kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học (Y1-Y5; Dược khóa 1-3; Đa khoa Y1)

Quyết định và danh sách sinh viên đại học Y6K7 (2011-2017) đạt học bổng học kỳ 1, học kỳ 2 năm học 2016-2017

Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn