Thông báo về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên

Date: 29/04/2020Lượt xem: 7619
                          BỘ Y TẾ                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 235 /TB-HVYDHCTVN                                               Hà Nội, ngày 29  tháng 4 năm 2020


THÔNG BÁO
Về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên


           Kính gửi: 
                        - Các Khoa, Bộ môn, Module;
                            - Các Phòng, ban, đơn vị;
                        - Toàn thể sinh viên, học viên của Học viện.

Căn cứ thực tế của dịch bệnh COVID-19; căn cứ công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; căn cứ công văn số 2234/BYT-MT về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; Học viện thông báo về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên như sau: 

1. Giảng dạy lý thuyết

Tiếp tục giảng dạy lý thuyết cho sinh viên, học viên bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

2. Giảng dạy thực hành

Bắt đầu từ ngày 4/5/2020 sinh viên quay trở lại học thực hành tại các phòng thực hành. Đảm bảo mỗi nhóm thực hành không quá 30 sinh viên. 

3. Giảng dạy lâm sàng

Bắt đầu từ ngày 4/5/2020 sinh viên, học viên tiếp tục đi học lâm sàng (theo lịch thời khóa biểu năm học 2019-2020 đã ban hành) tại các cơ sở thực hành đồng ý tiếp nhận sinh viên quay trở lại học tập. 

Các Bộ môn, Module nào còn thiếu lịch lâm sàng đề nghị lập kế hoạch và liên hệ với phòng Đào tạo Đại học để sắp xếp lịch học lâm sàng bổ sung.

4. Toàn Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học của Bộ Giáo dục Đào tạo, hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y Tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Module, các Phòng ban chức năng và học viên, sinh viên toàn Học viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC                         
- Ban Giám Đốc (để b/c);     (đã ký)
- Như trên;
- Đăng Egov; Website
- Lưu: VT, P.ĐTĐH./. 
Đậu Xuân CảnhTin liên quan:

Danh sách học bổng học kỳ II năm học 2018 -2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách học bổng học kỳ I năm học 2018 -2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 đại học và hệ chính quy YHCT, Y đa khoa, Dược

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I cho sinh viên đại học chính quy năm học 2018 - 2019

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn