Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học

Date: 23/12/2021Lượt xem: 1353
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
 Số: 1253 /QĐ-HVYDHCTVN                 Hà Nội, ngày 16  tháng 12  năm 2021
                

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022
cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số, thi đỗ và học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Nghị quyết số 481/NQ-HĐTHVYDHCTVN ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam;
Xét hồ sơ và đơn xin hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lí sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho 31 sinh viên ngành: Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức hỗ trợ chi phí học tập cho mỗi sinh viên là 60% mức lương tối thiểu chung (60% x 1.490.000 đồng/tháng). Số tháng được hưởng: 05 tháng/01 học kỳ.
Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng: Công tác chính trị và Quản lí sinh viên, Đào tạo đại học, Tài chính kế toán và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                        GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;                                                            (đã ký)
- BGĐ (để báo cáo);
- Đăng website HV;
- Lưu: VT, CTCT&QLSV.
  Nguyễn Quốc Huy


Danh sách sinh viên các khối xét được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học. Xem chi tiết tại đây: Danh sách sinh viên các khối xét được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022.pdfTin liên quan:

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy trình độ đại học

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Quyết định về việc cấp học bổng kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học (Y1-Y5; Dược khóa 1-3; Đa khoa Y1)

Quyết định về việc cấp học bổng kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học (Y1-Y5; Dược khóa 1-3; Đa khoa Y1)

Quyết định và danh sách sinh viên đại học Y6K7 (2011-2017) đạt học bổng học kỳ 1, học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn