Thông báo kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020

Date: 04/11/2020Lượt xem: 1572
   HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐỢT 2 NĂM 2020

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới
tính
Điểm thi Ưu tiên Ghi chú
Lý luận Nội YHCT Sinh lí  Toán Ngoại ngữ
1 NT001 Đặng Hồng Anh 08/01/1996 Nam 6.50 6.25 6.25 6.00 73.5    
2 NT002 Nguyễn Kim Dơn 13/10/1996 Nữ 8.75 7.50 9.00 8.50 75.5    
3 NT003 Nguyễn Thị Hà 10/03/1996 Nữ 7.00 7.00 7.00 6.50 77.0    
4 NT004 Vũ Thúy Hằng 08/08/1996 Nữ 7.00 7.25 7.25 7.25 Miễn thi    
5 NT005 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 22/09/1995 Nữ 7.50 5.00 6.75 6.25 64.0    
6 NT006 Nguyễn Đăng Hiển 25/08/1996 Nam 7.75 8.25 9.00 7.75 79.0    
7 NT007 Nguyễn Quang Hiển 18/12/1995 Nam 7.75 6.00 7.25 5.25 67.0    
8 NT008 Trần Thị Lịch 20/10/1995 Nữ 7.75 7.00 9.00 8.00 77.5    
9 NT009 Bùi Thị Khánh Linh 01/11/1996 Nữ 7.50 5.50 6.00 5.00 78.5    
10 NT010 Lê Thị Thảo 23/12/1996 Nữ 6.50 6.50 7.50 6.25 86.0    
11 NT011 Trần Quang Trường 24/02/1995 Nam 7.75 6.00 7.00 5.50 Miễn thi    
12 NT012 Vũ Duy Tuấn 16/01/1996 Nam 7.25 7.25 7.25 6.00 79.5    

                                                                Hà Nội, ngày   3   tháng  11  năm 2020
                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                                                                      (Đã ký)                                                                      Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới
tính
Điểm thi Ưu
tiên
Tổng
điểm
(không kể điểm
ngoại ngữ)
Ghi chú
LLCB YHCT Bệnh học YHCT Ngoại ngữ
Trung văn Anh văn
1 CH001 Trương Thị Ân 17/07/1994 Nữ 6.75 5.00   74.50   11.75  
2 CH002 Bùi Hoàng Anh 07/05/1995 Nam 5.00 5.75 79.00     10.75  
3 CH003 Nguyễn Thị Lan Anh 13/10/1995 Nữ 6.75 7.75 97.00     14.50  
4 CH004 Nguyễn Thị Vân Anh 07/05/1993 Nữ 6.25 6.00   69.50   12.25  
5 CH005 Nguyễn Tuấn Anh 03/12/1994 Nam             Bỏ thi
6 CH006 Ninh Thị Tố Anh 14/07/1991 Nữ 6.00 6.00   78.00   12.00  
7 CH007 Nguyễn Văn Ánh 26/10/1994 Nam 6.25 5.00   71.00   11.25  
8 CH008 Nguyễn Thanh Bình 18/06/1986 Nam 5.00 5.25 Miễn thi NN     10.25  
9 CH009 Nông Duy Đông 22/02/1995 Nam 7.25 7.50   80.00 Ưu
tiên
15.75  
10 CH010 Nguyễn Trọng Đức 18/09/1990 Nam             Bỏ thi
11 CH011 Vi Thị Thu Hằng 31/10/1995 Nữ 5.75 5.75   80.50   11.50  
12 CH012 Chử Lương Huân 08/01/1995 Nam 5.50 6.50   78.00   12.00  
13 CH013 Trần Gia Khánh 17/01/1996 Nam             Bỏ thi
14 CH014 Trần Nam Khánh 08/09/1992 Nam             Bỏ thi
15 CH015 Nguyễn Thành Hoàng Linh 09/10/1994 Nam 7.00 6.75 Miễn thi NN     13.75  
16 CH016 Nguyễn Tuấn Linh 20/11/1993 Nam 6.50 6.50 99.00     13.00  
17 CH017 Chử Thị Ly 19/05/1996 Nữ 7.75 7.50   83.50   15.25  
18 CH018 Nguyễn Thị Phương Mai 14/04/1995 Nữ 6.50 6.50 Miễn thi NN     13.00  
19 CH019 Nguyễn Hà Trường Nam 01/11/1994 Nam 5.00 5.00 Miễn thi NN     10.00  
20 CH020 Phạm Thanh Nhàn 26/03/1996 Nữ 5.50 6.50   71.00   12.00  
21 CH021 Nguyễn Thế Quý 09/09/1993 Nam 5.25 5.25 87.00     10.50  
22 CH022 Nguyễn Tùng Sơn 12/12/1990 Nam 6.50 5.75   68.00   12.25  
23 CH023 Vũ Văn Tài 22/02/1991 Nam 5.25 5.00 84.00     10.25  
24 CH024 Phạm Ngọc Tiến 10/10/1989 Nam             Bỏ thi
25 CH025 Vũ Văn Tiến 22/01/1994 Nam 6.75 6.25 91.00     13.00  

                                                            Hà Nội, ngày  3  tháng   11  năm 2020 
                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
                                                                      (Đã ký)                                                                       Đậu Xuân Cảnh 
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 


KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA I ĐỢT 2 NĂM 2020
TT SBD Họ  Ngày sinh
Giới 
tính
Điểm thi Ưu tiên
Tổng
điểm
Ghi chú
Sinh lý Chuyên ngành
1 CKI001 Nguyễn Ngọc Anh 19/11/1991 Nam 5.50 6.00   11.50  
2 CKI002 Nguyễn Tuấn Anh 18/06/1989 Nam 5.00 5.25   10.25  
3 CKI003 Phạm Thị Hoàng Anh 24/02/1993 Nữ 5.75 7.00   12.75  
4 CKI004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/04/1985 Nữ 6.25 6.75   13.00  
5 CKI005 Phùng Thanh Bình 22/05/1985 Nam 5.75 7.25   13.00  
6 CKI006 Lê Đức Chính 20/01/1970 Nam 5.00 6.25   11.25  
7 CKI007 Dương Văn Đại 12/03/1993 Nam 5.00 7.00   12.00  
8 CKI008 Nguyễn Công Đạt 29/11/1986 Nam 5.75 5.00   10.75  
9 CKI009 Bạch Xuân Đề 26/04/1979 Nam 5.00 6.50   11.50  
10 CKI010 Phạm Bá Diệu 08/07/1988 Nam 5.00 7.50   12.50  
11 CKI011 Hà Minh Đức 22/07/1990 Nam 8.00 5.75   13.75  
12 CKI012 Nguyễn Minh Đức 05/07/1974 Nam 5.00 5.00   10.00  
13 CKI013 Ngô Thị Ngân Hà 11/03/1991 Nữ 5.25 6.50   11.75  
14 CKI014 Nguyễn Thị Thu Hà 10/09/1992 Nữ 8.00 8.00   16.00  
15 CKI015 Nguyễn Hoàng Hạnh 23/12/1994 Nữ 7.50 8.25   15.75  
16 CKI016 Trần Song Hào 09/08/1987 Nam 6.50 5.50   12.00  
17 CKI017 Hà Trung Hiếu 16/08/1992 Nam 7.00 6.75   13.75  
18 CKI018 Lâm Trần Hiếu Trung 04/11/1980 Nam 7.00 5.50   12.50  
19 CKI019 Phạm Thị Hoa 04/10/1991 Nữ 9.00 8.00 Ưu tiên 18.00  
20 CKI020 Vũ Xuân Hoàng 27/06/1984 Nam 8.50 7.75   16.25  
21 CKI021 Nguyễn Thị Huệ 18/07/1992 Nữ         Bỏ thi
22 CKI022 Chử Thị Ngọc Lan 16/08/1979 Nữ 7.50 7.00   14.50  
23 CKI023 Vũ Thị Hồng Liên 03/03/1993 Nữ 5.00 7.00   12.00  
24 CKI024 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/06/1971 Nữ 5.00 5.75   10.75  
25 CKI025 Nguyễn Văn Long 27/12/1993 Nam 5.00 6.25   12.25  
26 CKI026 Đỗ Thị Thanh Nga 18/10/1991 Nữ 7.25 7.25   14.50  
27 CKI027 Đặng Thị Ngọc Ngà 09/11/1985 Nữ         Bỏ thi
28 CKI028 Nguyễn Duy Ngọ 30/12/1990 Nam 7.50 5.25   12.75  
29 CKI029 Dương Quỳnh Phương 10/05/1993 Nữ 6.25 5.00   12.25  
30 CKI030 Hoàng Lan Phương 26/09/1986 Nữ 7.75 6.50   14.25  
31 CKI031 Mạc Đình Quân 23/03/1985 Nam 7.00 6.50   13.50  
32 CKI032 Nguyễn Thị Quyên 17/07/1988 Nữ 6.25 7.00   13.25  
33 CKI033 Dương Thị Hồng Sâm 10/01/1991 Nữ 7.75 7.00 Ưu tiên 15.75  
34 CKI034 Vũ Ngọc Thái 04/06/1992 Nam 6.00 7.25   13.25  
35 CKI035 Lại Hoàng Thăng 11/12/1990 Nam 6.75 6.00   12.75  
36 CKI036 Đỗ Xuân Thắng 02/03/1987 Nam 7.00 6.00   13.00  
37 CKI037 Lê Văn Thao 10/02/1980 Nam 5.00 6.50   11.50  
38 CKI038 Nguyễn Hoài Phương Thảo 28/05/1982 Nữ 5.00 5.50   10.50  
39 CKI039 Nguyễn Thị Thảo 18/04/1994 Nữ 5.50 5.75   11.25  
40 CKI040 Phạm Thị Phương Thảo 22/11/1993 Nữ 6.25 5.75   12.00  
41 CKI041 Lê Bổn Thiền 30/04/1983 Nam 7.00 5.25   12.25  
42 CKI042 Nguyễn Hữu Tình 09/09/1994 Nam 5.00 5.75   10.75  
43 CKI043 Nguyễn Doãn Tĩnh 23/05/1971 Nam         Bỏ thi
44 CKI044 Đào Thu Trang 10/07/1994 Nữ 6.25 7.25   13.50  
45 CKI045 Trần Anh Tú 20/08/1992 Nam 6.75 6.00   12.75  
46 CKI046 Hoàng Anh Tuấn 18/08/1979 Nam 5.25 5.50 Ưu tiên 11.75  
47 CKI047 Vũ Anh Tuấn 25/11/1988 Nam 6.75 5.50 Ưu tiên 13.25  
48 CKI048 Vũ Thị Tươi 20/04/1991 Nữ 7.00 6.50   13.50  
49 CKI049 Nguyễn Thanh Vân 17/12/1993 Nữ 7.50 7.25   14.75  
50 CKI050 Đỗ Sĩ  Việt 28/01/1986 Nam 6.50 6.75   13.25  
51 CKI051 Nguyễn Phúc Vinh 29/03/1983 Nam 5.00 7.25   12.25  
52 CKI052 Thái Anh Vũ 08/02/1991 Nam 6.50 6.75   13.25  

                                                       Hà Nội, ngày 3  tháng  11  năm 2020 
                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
                                                                      (Đã ký)                                                                       Đậu Xuân Cảnh HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 


KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA II ĐỢT 2 NĂM 2020

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới
tính
Điểm thi Ưu tiên Ghi chú
Chuyên ngành Ngoại ngữ
1 CKII001 Phan Quang Anh 22/10/1990 Nam 6.75 67.00    
2 CKII002 Phạm Văn Ánh 20/02/1976 Nam 5.75 63.00    
3 CKII003 Lê Thị Chung 30/09/1975 Nữ 6.50 Miễn thi    
4 CKII004 Tăng Hùng Cường 13/01/1976 Nam 6.50 80.00    
5 CKII005 Võ Văn Đức 20/12/1990 Nam 7.75 80.00    
6 CKII006 Lê Trung Dũng 03/11/1988 Nam 7.00 Miễn thi    
7 CKII007 Bùi Thanh Hải 24/10/1982 Nam 8.50 77.50    
8 CKII008 Phan Thị Thu Hằng 04/09/1978 Nữ 5.50 68.50    
9 CKII009 Cao Hồng Hạnh 28/06/1988 Nữ 8.25 Miễn thi    
10 CKII010 Trần Thị Hiền 20/08/1988 Nữ 6.75 72.00    
11 CKII011 Trần Thị Hòa 20/02/1973 Nữ 5.75 60.00    
12 CKII012 Nguyễn Thanh Hợi 10/10/1983 Nam       Bỏ thi
13 CKII013 Vi Thị Lan Hương 17/02/1979 Nữ 7.00 69.00    
14 CKII014 Đặng Thành Huy 07/04/1988 Nam 7.00 70.00    
15 CKII015 Nguyễn Quang Kỳ 09/09/1989 Nam 6.00 69.00    
16 CKII016 Nguyễn Đức Lương 08/08/1980 Nam 6.25 77.50    
17 CKII017 Hồ Công Mệnh 15/10/1970 Nam 6.25 72.00    
18 CKII018 Hoàng Thị Bình Minh 24/04/1976 Nữ 5.50 71.00    
19 CKII019 Lê Ngọc Phương 10/01/1984 Nam 5.00 70.00    
20 CKII020 Lê Đắc Quang 13/03/1991 Nam 8.25 71.00    
21 CKII021 Phan Việt Song 02/11/1978 Nam 5.75 69.00    
22 CKII022 Dương Thị Thương 10/03/1990 Nữ 7.00 80.00    
23 CKII023 Nguyễn Văn Thủy 03/03/1979 Nam 6.50 72.00    
24 CKII024 Đặng Hoàng Toàn 30/04/1975 Nam 5.75 62.00    
25 CKII025 Diệp Văn Trọng 26/12/1985 Nam 5.00 52.00    

                                                       Hà Nội, ngày   3   tháng  11  năm 2020 
                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
                                                                      (Đã ký)                                                                       Đậu Xuân Cảnh Tin liên quan:

Quyết định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho các thí sinh dự thi Sau đại học đợt 2 năm 2020

Thông báo danh sách dự thi Sau Đại học ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2020

Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển chuyên khoa I, chuyên khoa II ngành Y học truyền đợt 1 năm 2020

Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt 1 năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn