Quyết định về việc chi tiền trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học

Date: 23/12/2021Lượt xem: 1267
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
  Số: 1254 /QĐ-HVYDHCTVN                           Hà Nội, ngày  16 tháng 12  năm 2021
                                

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi tiền trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 
cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y- DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21tháng 12 năm 2001 về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm  1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐ, TB&XH ngày 25 tháng 8 năm1998 của Bộ GD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH “Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập”;
Xét hồ sơ và đơn đề nghị trợ cấp xã hội của sinh viên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lí sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chi tiền trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho 79 sinh viên hệ chính quy trình độ đại học thuộc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, trong đó: 66 sinh viên là người dân tộc ít người có HKTT tại vùng cao; 13 sinh viên thuộc đối tượng mồ côi, tàn tật có khó khăn về kinh tế (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức trợ cấp và thời gian được hưởng trợ cấp:
- Sinh viên là người dân tộc ít người có HKTT tại vùng cao: 140.000 đ/tháng/67sv. 
- Sinh viên thuộc đối tượng mồ côi, tàn tật có khó khăn về kinh tế, sinh viên nghèo học giỏi: 100.000 đ/tháng/14sv. 
Thời gian được hưởng trợ cấp là 12 tháng/ năm học.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác chính trị & Quản lí sinh viên, Tài chính Kế toán và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                        GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;      (Đã ký)
- BGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, CTCT&QLSV.
  Nguyễn Quốc Huy


Danh sách sinh viên các khối xét được hưởng trợ cấp xã hội năm học 2021-2022. Xem chi tiết tại đây:Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội năm học 2021-2021.pdf
Tin liên quan:

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy trình độ đại học

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Quyết định về việc cấp học bổng kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học (Y1-Y5; Dược khóa 1-3; Đa khoa Y1)

Quyết định về việc cấp học bổng kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học (Y1-Y5; Dược khóa 1-3; Đa khoa Y1)

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn