Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020 - 2021

Date: 08/09/2020Lượt xem: 5743
 BỘ Y TẾ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số 611/TB-HVYDHCTVN                                Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020


THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021


Thực hiện Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Để đảm bảo việc chi trả chế độ miễn, giảm học phí, chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên đúng thời gian quy định. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, giấy tờ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Ban cán sự các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên biết, nghiên cứu hướng dẫn và thủ tục hồ sơ yêu cầu đối với từng chế độ (có hướng dẫn kèm theo).

Sinh viên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo các chế độ được hưởng đúng hướng dẫn của Học viện và theo quy định của pháp luật. 

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 09/09/2020- 05/10/2020.
- Địa điểm: Phòng CTCT&QLSV, (Sinh viên nộp trực tiếp hồ sơ xét các chế độ cho chuyên viên phụ trách khối).
Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên các bảng tin Học viện và gửi về các lớp sinh viên. 

Lưu ý: 
- Tất cả các sinh viên đang hưởng chế độ là con thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải có giấy xác nhận của địa phương (Theo mẫu của Học viện cung cấp)

- Tất cả các chế độ sinh viên được hưởng trong kì I năm học 2020-2021 (mới hoặc cũ) đều phải nộp đơn xin hưởng chế độ theo mẫu của nhà trường

Yêu cầu các lớp sinh viên triển khai thực hiện theo đúng nội dung thông báo này. Sau thời hạn trên, phòng CTCT & QLSV không nhận hồ sơ giải quyết các chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021./.

Nơi nhận:                                                                                          TL. GIÁM ĐỐC
- Ban GĐ (để b/c);                                                                             TP. CTCT&QLSV
- Các lớp sv (t/hiện);                                                                                              (Đã ký)
- Đăng website; 
- Lưu: VT, CTCT& QLSV. 

                                                                                                         Đoàn Hữu Xuyến

Tin liên quan:

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo về việc quay trở lại học tập với sinh viên, học viên

Danh sách học bổng học kỳ II năm học 2018 -2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách học bổng học kỳ I năm học 2018 -2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn