Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022

Date: 14/02/2022Lượt xem: 1720
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 207 /TB -HVYDCT                                      Hà Nội, ngày  14   tháng 02  năm 2022


THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022

Thực hiện Nghị định số 81/2021/ NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số, thi đỗ và học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Để đảm bảo việc chi trả chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên đúng thời gian quy định. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, giấy tờ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ chính quy học kì II năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Ban cán sự các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên biết, nghiên cứu hướng dẫn và thủ tục hồ sơ yêu cầu đối với từng chế độ (có hướng dẫn kèm theo).
Sinh viên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo các chế độ được hưởng đúng hướng dẫn của Học viện và theo quy định của pháp luật. 
2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 14/02/2022- 28/02/2022(các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, (sinh viên nộp trực tiếp hồ sơ xét các chế độ cho chuyên viên phụ trách khối).
Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên các bảng tin Học viện và gửi về các lớp sinh viên. 
Yêu cầu các lớp sinh viên triển khai thực hiện theo đúng nội dung thông báo này. Sau thời hạn trên, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên không nhận hồ sơ giải quyết các chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022./.

Lưu ý: 
- Tất cả các chế độ sinh viên được hưởng trong kì II năm học 2021-2022 (mới hoặc cũ) đều phải nộp đơn xin hưởng chế độ theo mẫu của Học viện.

Nơi nhận:     TUQ. GIÁM ĐỐC
- Ban GĐ (để b/c);                    TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ 
- Các lớp sv (t/hiện);                                             QUẢN LÝ SINH VIÊN         
- Đăng website;                                                                         (Đã ký)
- Lưu: VT, QLSV. 


Đoàn Hữu Xuyến


Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022: Hướng dẫn nộp giấy tờ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022.doc

Một số mẫu xác nhận của sinh viên. Tải tại đây: Một số mẫu xác nhận của sinh viên liên quan xét miễn giảm học phí.docTin liên quan:

Quyết định về việc chi tiền trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy trình độ đại học

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Quyết định về việc cấp học bổng kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học (Y1-Y5; Dược khóa 1-3; Đa khoa Y1)

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn